Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 11

mreže i svaka pojedinačna transak- cija se autentifikuje, a lični i finan- sijski podaci korisnika se ne čuvaju ni na jednom uređaju. Činjenica da su svi podaci o karticama uneti na MoneySend veb sajtu obezbeđeni u skladu sa PCI DSS standardima koje razvijaju i primenjuju vodeći pla- tni sistemi na svetu je garancija do- datne sigurnosti ove usluge. Zajedničko zadovoljstvo “Usluga MoneySend unapređuje Mastercard portfolio kreditnih, debitnih i registrovanih pripejd kartica time što njihove platne funkcije nadopu- njuje opcijom za efikasnije, sigur- no slanje uplata kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Veoma smo srećni što sarađujemo sa kompanijom iPay See na uvođenju Mastercard MoneySend usluge u Srbiji kako bi- smo našim korisnicima pružili inova- tivne načine da pojednostave svoju svakodnevicu“, izjavio je ovim povo- dom Nikola Mehandžić, direktor po- slovnog razvoja za tržišta zapadnog Balkana u kompaniji Mastercard. “Verujemo da će naši klijenti biti veoma srećni zbog pogodnosti ko- je im pruža instant prenos novca, a među njima treba pomenuti je- dnostavnost korišćenja, brzinu, sigu- rnost i konkurentne cene“, uveren je Marko Petrović, direktor kompanije iPay See. Io IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187