Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 10

eBanking Mastercard Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja redakcija@internetogledalo.com Premijera MoneySend usluge Direktno slanje novca za svega nekoliko minuta! K ompanija Mastercard i iPay See, prva institucija elektron- skog novca u Srbiji, najavile su 30. marta 2018. godine lansira- nje Mastercard MoneySend usluge, praktičnog načina za brz i siguran prenos novca između fizičkih lica. Ovo lansiranje istovremeno pred- stavlja i balkansku premijeru Ma- stercard MoneySend usluge. Mastercard MoneySend je brži, sigurniji i praktičniji način da korisnici Mastercard kartica prebace sredstva na račun primaoca, korisnika Mastercard kar- tice, a sama usluga obuhvata različite vrste plaćanja između fizičkih lica (takozvana person-to-person ili P2P plaćanja) putem kartica ili bankar- skih prenosa. Korisnicima je ova usluga dostupna kako u zemlji, tako i u inostranstvu, a omogućena je svim korisnicima Mastercard i Ma- estro kreditnih, debitnih i registro- vanih pripejd kartica bez obzira na to koja banka je izdala karticu. Brzo i bezbedno Sama usluga je dostupna putem veb sajta www.moneysend.rs, dok Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187 je proces registracije brz i bespla- tan. Prilikom obavljanja P2P transa- kcije, korisnik Mastercard kartice tre- ba da unese podatke o svojoj karti- ci, sumu koju želi da uplati i broj kar- tice korisnika koji je vidljiv na kartici, i-mejl adresu ili broj telefona prima- oca (kako bi bio obavešten o uplati), a zatim da kliknu na opciju “Pošalji“, nakon čega će, za samo par minuta, novac biti na računu primaoca. MoneySend rešenje je usklađeno sa sigurnosnim pravilima kom- panije Mastercard – sve transakci- je se obrađuju putem Mastercard