Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 44

ili najduže i povežu sa podacima o plati i srodnim informacijama. Dalje, proizvodni timovi tehno- loškog sektora imaju veliko iskus- tvo sa procenjivanjem želja, hte- nja i potreba korisnika i serviranjem pravog proizvoda ili usluge da bi se izašlo u susret tim potrebama. Ova ekspertiza bi se mogla primeniti za stvaranje metodologije i alata koji ocenjuje veštine i automatski servi- raju mogućnosti za posao ili obuku da bi se zadovoljile potrebe onih koji traže posao. Uloga društvenih mreža Ljudi se okreću društvenim mre- žama i online videu radi inspiracije i “how-to” tutorijala za sve, od ku- vanja do mode i popravke motora. Zoë Baird smatra da bi društvene mreže i online sadržaj takođe tre- balo da budu i izlog za željena za- nimanja, omogućavajući ljudima da zamisle sebe na visokostručnom po- slu i pokazujući im različite puteve da stignu do toga. Uloga tehnoloških kompanija “Tehnološke kompanije mora- ju da koriste svoja osnovna sred- stva, pored svoje filantropije, za raz- voj pristupačnih alata koji otključavaju mogućnosti za sve radnike. Dobijeni proizvodi će biti dragoceni i zbog to- ga zaslužuju najbolje talente koje ove kompanije moraju da ponude. Postoji poslovni slučaj koji treba napraviti, a takođe i šire javno dobro koje treba pružiti”, navodi Baird. Nedavna anketa Pew istraživačkog centra je pokazala da 76% Ameri- kanaca veruje da će ekonomska neje- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184 dnakost biti veća, kao rezultat novih tehnologija i automatizacije, pa au- torka smatra da bi sve veća ja- vna antipatija prema tehnologiji i tehnološkim kompanijama mogla dovesti do povećane regulacije au- tomatizacije i imati efekat hlađenja na američku konkurentnost. “Tehnološki lideri moraju iskoris- titi ovaj trenutak da ponovo osvoje naše misli inovacijom koja nudi svim radnicima mogućnost da učestvuju u prosperitetu od digitalne ekonomije”, kategorična je Zoë Baird, izražavajući dalje uverenje da kompanije koje u- pravljaju velikim skupovima podata- ka i skorašnji inovatori imaju ključ za rušenje najvećih prepreka sa kojima se radnici suočavaju u pronalaženju značajnog mesta u novoj ekonomiji. “Ljudi žele nadu“, kaže ona, “a sa dru- gim talasom digitalne disrupcije radnih mesta, ona im može biti pružena.“ Io