Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 41

na drugim platformama, otklanjajući potrebu za specijalnim veštinama”. Na pomolu kriza u pogledu veština Iako kompanije obraćaju pažnju na mejnfrejm, to ne znači da ne posto- je nikakvi izazovi. Mark Cresswell, CEO mejnfrejm softverske kompani- je LzLabs, kaže da je ovoj oblasti potrebno više modernizacije. “Iako mejnfrejm koristi veliki broj Fortune 500 kompanija, on ne može da preživi bez eksperata koji su ga stvorili. Mejnfrejm kriza veština je tem- pirana bomba. Pokušaji da se obrazu- ju mladi mejnfrejm administratori nisu dovoljno skalabilni kako bi to rešili”, kaže on. Dakle, postoji izazov da se bude zaključan u skupom vlasničkom hardveru i softveru. Mejnfrejm apli- kacije takođe mogu sprečiti primenu modernih tehnologija, ograničavajući put ka digitalnoj transformaciji. On kaže da tehnologija zas- novana na softveru može produžiti život mejnfrejmu. “Rešenja kao što je softverski definisani mejnfrejm omogućavaju organizacijama da pokreću mission-critical mejnfrejm aplikacije u modernim, otvore-nim okruženjima, kao što je cloud, uz neznatno održavanja ili uključenim rizikom. Često se pogrešno sma- tra da ove tehnologije ne mogu da ponove dostupnost, lakoću rada i pouzdanost mejnfrejma. “Murov zakon je preuzeo x86 performansu do nivoa koji nisu bili pre viđeni, dok im sveobuhvat- nost cloud platformi omogućava da savršeno ispune ove zahteve. Re-hostingom aplikacija u softver- ski definisano okruženje, preduzeća oslobađaju nasleđene aplikacije bešavnim premeštanjem sa mejn- frejm runtime okruženja na komer- cijalne off-the-shelf Linux platforme bez promene aplikacija ili podataka”. Fer je reći da je mejnfrejm bio na snazi tokom decenija i svaka- ko je zanimljivo videti toliko velikih kompanija koje i dalje koriste ovu tehnologiju. Međutim, ne može se prenebregnuti činjenica da je me- jnfrejm pomalo zastareo. Da bi on preživeo, potrebno je da firme pro- nađu načine da modernizuju takva rešenja i osiguraju postojanje novih talenata koji će to raditi. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184