Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 40

cross-platform timovima da uprav- ljaju mejnfrejm aplikacijama, poda- cima i operacijama unutar jedne o- peracije. Ona želi da pomogne pro- gramerima da izgrade, analiziraju, testiraju i primene mejnfrejm te- hnologije efikasno i precizno. Steven Murray, jedan od direkto- ra u kompaniji, konstatuje da posto- ji potreba da se modernizuje mejn- frejm okruženje i smanji oslanjanje na specijalističke veštine udaljavanjem od strašnog zelenog ekrana. On tvrdi da se mejnfrejm radna snaga u velikoj meri smanjila kako je baby-boomer generacija dostigla određenu staros- nu granicu. “Mejnfrejm podržava IT ekosisteme velikih kompanija već više od 50 go- dina”, podseća on. “Ova dugovečnost je rezultat ogromne moći računara koje mejnfrejm obezbeđuje, omo- gućavajući mu da obradi preko 30 milijardi transakcija svaki dan i da održi digitalni svet. Međutim, oni koji su komandovali mejnfrejmom od 1960. godine odlaze u penziju, a mali broj univerziteta podučava Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184 onim veštinama koje su potrebne za budućnost. Mnoge organizacije pogrešno misle da je jedino rešenje oparati, ponovo napisati i zameni- ti svoje mejnfrejm aplikacije - skup i rizičan poduhvat - dok je najjed- nostavnije rešenje da se modernizu- je on-platforma.” “COBOL je samo još jedan pro- gramski jezik koji se može lako naučiti, a moderni alati omogućavaju novijim generacijama programera da rade u mejnfrejm okruženju koristeći iste alate i pristupe kao i