Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 38

Mejnfrejm Analiza Preuzeto sa IT Exclusive Newsa Internet ogledala Zašto je mejnfrejm i dalje na snazi? Uprkos predviđanjima da je njegov kraj u rukama clouda, majfrejm je i dalje u širokoj upotrebi. Međutim, on se sada suočava sa novom pretnjom. M ejnfrejm tehnologija je decenijama imala klju- čnu ulogu u poslov- nom svetu, ali kako je računarska te- hnologija postala mobilnija tokom godina, mnogi su predviđali njen pad. Međutim, uprkos ovim sumor- nim prognozama, izgleda da će on i dalje biti na snazi. Zaista, mejnfrejm tehnologija se u velikoj meri razvila u pet decenija otkad se prvi put poja- vila i mnoge organizacije, uključujući 70% Fortune 500 preduzeća, još uvek koriste mejnfrejm sisteme kako bi osnažile osnovne poslovne ope- racije. Ipak, on se i dalje doživljava kao nešto zastarelo i mnogi obrazovni sistemi su ga izbacili iz svojih nas- tavnih planova i programa, što je za posledicu imalo krizu po pitanju veština. IT Pro istražuje kako kom- panije još uvek koriste ovu tehnolo- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184 giju, dok se istovremeno bave jazom po pitanju veština. Održavanje tržišta živim Mejnfrejm nastavlja da ostvaruje veliki uticaj na preduzeća, a postoji i obilje kompanija koje razvijaju ovu tehnologiju. Jedan primer je Rocket Software, kompanija koja razvija ala- te za IBM z Systems mainframe plat- formu već više od 26 godina.