Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 36

je važno na putu digitalne transfor- macije preduzeća”, izjavio je Larry Carvalho, menadžer istraživanja, PaaS. “Svi vendori modifikuju svo- ja rešenja kako bi doveli automa- tizaciju u celokupan životni ciklus aplikacije, a programeri nagrađuju ovakve vendore natprosečnim za- radama." Pored toga, poslednje tri godine se desilo ponovno oživljavanje fokusa na IaaS javni cloud od strane glavnih tehnoloških kompanija. Istaknuti među njima su veliki severnoamerički tehnološki igrači kao što su Microsoft, Google, Oracle i IBM, kao i provajderi bazirani u Azija/Pacifik regionu, kao što su Fujitsu, Alibaba i Huawei. servisa dodatne vrednosti i širi par- tnerski ekosistem servisa na raspo- laganju za omogućavanje usvajanja clouda”, rekao je Deepak Mohan, di- rektor istraživanja Infrastructure as a Service (IaaS). “Nedavna tržišna predstavljanja, poput Azure Stack i VMware Cloud na AWS, takođe omogućavaju jednostavnije hi- Izvor: IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker 1H17 IaaS segment predstavlja 17,8% tržišta javnih cloud servisa u 1H17 i nastavlja da ispoljava snažan rast od 38,1% u odnosu na isti period prošle godine. Amazon Web Services vodi ovaj segment u tržišnom udelu i rastu. “Sve veće interesovanje preduzeća i kontinuirane investicije od strane servis provajdera doveli su do pobo- ljšanja u IaaS segmentu u više di- menzija, uključijući opseg i gran- ularnost IaaS ponuda, dostupnost Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184 bridne IT modele i smanjuju bari- jere za preduzeća da usvajaju cloud. Kumulativno, ovo krči put za sledeći talas implementacija aplikacija od strane preduzeća na javnoj cloud in- frastrukturi kao servisu." Io