Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 35

kupnog prihoda od javnih cloud ser- visa. Veliki deo toga je bio pokretan snažnom potrošnjom na javni cloud u Kini, koja je u prvoj polovini 2017. doživela rast 55,6% u odnosu na pre- thodnu godinu. SaaS, PaaS i IaaS U okviru tri primarna segmenta ja- vnih cloud servisa (SaaS, PaaS i IaaS), SaaS segment, koji drži 68,7% ukup- nog tržišnog udela, je bio najsporije rastući segment sa 22,9% godišnjom stopom rasta. “Preduzeća sada razmišljaju 'cloud first' kada je u pitanju njihova IT strategija i sotverski otisak, jer ko- risti od clouda su jasne i široko su se demonstrirale u većini industri- ja”, rekao je Eric Newmark, program- ski potpredsednik za IDC-jeve SaaS, Enterprise Applications and Industry Cloud istraživačke prakse. "Mnoge kompanije su brale voće koje je visi- lo nisko u smislu aplikacija koje bi mogle lakše da se premeste u cloud i sada evaluiraju migraciju sledećeg seta većih strateških sistema (ERP, aplikacije lanca snabdevanja itd.) na SaaS model. Projekti, zajedno sa kompanijskim naporima da se pri- hvati digitalna transformacija, će nastaviti da povećavaju snažan rast SaaS-a." Najmanji segment bio je PaaS sa 13,6% tržišta javnih cloud servi- sa. Međutim, PaaS tržište nastavlja da daje snažniji rast od ostala dva seg- menta u 1H17 i to 50,2% u odnosu na isti period prethodne godine. “Rapidno usvajanje kontejner te- hnologije u PaaS segmentu je dalo programerima dodatne alate za ubrza- vanje razvoja i primene aplikacija, što IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184