Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 32

ili troškovima. Sad treba reći nešto što već sigurno znate ali vredi pono- viti – čak i mali napreci u temeljnoj infrastrukturi mogu dovesti do ve- likih promena. Jedan od osnovnih primera unapređivanja postojeće, temeljne infrastrukture data centra je napraviti bolji raspored ormara sa serverima, slažući ih u tzv. vruće i hladne prolaze. Tako ćete povećati efikasnost data centra, a možda i povećati njegove kapacitete. Ta- kođe, analiza i modifikacija siste- ma za hlađenje je temeljna, osnovna stvar koja vam može doneti prihod, ili bar smanjiti troškove. Problem sa nadgradnjom je što se ljudi često previše usresrede na instalaciju neke novotarije. Inovativne tehnologije su sjajna stvar, ali termo-dinamički ciklus data centra isti je danas kao što je bio oduvek: uključite struju – IT oprema radi i – stvara toplotu koju morate nekud odvesti. Treće, optimizacija Nije tajna: optimizacija centra tre- nutak je kad želju da sve bacite i ku- pite novo treba snažno obuzdati. Šta god radili, sva oprema, pre ili kas- nije, dođe do tačke kada je više ni- kakva nadogradnja ne može spasi- ti. Dobra stvar kod optimizacije je to što je to trenutak u kojem svoj statički data centar možete preo- braziti u dinamično okruženje koje je u stanju da se nosi sa svim iza- zovima. Na primer, stari uređaji za hlađenje radili su u istom rit- mu i intenzitetu, bez obzira na ra- zlike u temperaturi okruženja koje hlade. Nove tehnologije hlađenja vam omogućavaju automatsko prilagođavanje rada tih uređaja za- visno o trenutnoj temperaturi sobe koju rashlađuju. Ista stvar je sa UPS uređajima. Nekada su radili stal- no istim intenzitetom – sada imaju Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184 ekonomični i ekološki prihvatljiviji način rada. Pumpe koje su nekada radile isključivo punim kapacitetom, sada se mogu prilagoditi da rade jače ili slabije. Četvrto, automatizacija Sledeći korak u modernizaciji data centra, koji morate napraviti nakon optimizacije postojeće infrastruk- ture, je automatizacija svih procesa i uspostavljanje potpunog nadzora nad postrojenjem. To morate učiniti ako želite da znate da li ono što ste nadogradili i optimizovali radi kako treba. Na primer, softver za uprav- ljanje infrastrukturom data centa- ra, DCIM (Data Center Infrastructure Management), omogućava posta- vljanje parametara i obaveštenja tako što prepoznaje male probleme i sprečava da narastu i izazovu poten- cijalnu katastrofu. Io