Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 31

bar spektakularno privlačan po- slovni plan, moraćete se suočiti sa stvarnošću i svoje postrojenje nado- graditi u nekoliko promišljenih ko- raka. Tradicionalni data centar ug- lavnom je statička i pretežno ma- nuelna operacija sa potencijal- no ograničenim životnim vekom. Savremeni data centar je dinamično mesto, skoro potpuno automati- zovano i dugoročno održivo. Preći sa tradicionalnog na savreme- ni, pametni, data centar može vam se činiti nepremostivim zadatkom, ali koraci koji vode do toga su jas- ni i samo ih treba pažljivo pratiti. Prvo što treba učiniti jeste procena postojećeg stanja. Morate uskladi- ti troškove sa poslovnim ciljem koji želite postići. Na primer, želite svoj data centar da učinite otpornijim, efikasnijim, jednostavnijim za nado- gradnju? Evo kako ćete u tome u- speti i optimizovati ulaganje. Prvo, procena Današnje tehnologije olakšavaju posao svima koji se bave sakuplja- njem, obradom i skladištenjem po- dataka. One su izuzetno prilagodlji- va, cenovno povoljnija alternativa ručnom načinu obavljanja istog pos- la. Upravo iz tog razloga je proces pro- cene stanja data centra danas mnogo lakši. Izvodi se primenom mrežnih, cloud aplikacija koje skupljaju meta- podatke kako o samoj fizičkoj infra- strukturi postrojenja tako i o infor- matičkoj opremi koja se u njemu na- lazi. Sve potrebne informacije biće skupljene na jednom mestu, anali- zirane i formatirane u baš one uvide koji su vam potrebni za donošenje prave odluke. Rezultati te obrade podataka pojaviće se odmah, u re- alnom vremenu, i pokazati vam me- rila na osnovu kojih ćete ustanoviti šta sve u svom data centru morate unaprediti kako biste iskoristili nove poslovne prilike koje vam se sva- kodnevno ukazuju. Drugo, nadogradnja Sledeći korak u modernizaci- ji data centra je ustanoviti šta sve imate i šta od toga treba obnoviti, nadograditi ili zameniti. To možete učiniti ne izlažući se većim rizicima IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184