Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 28

Da zaključimo... Gotovo na dnevnoj osnovi ko- risnicima se nude nova rešenja koja im mogu olakšati život u sva- kodnevnom izvršavanju zadataka i procesa, bilo da upotrebljavaju bro- jne uređaje ili softver. Velike kom- panije koje se bave proizvodnjom pravilno shvataju značaj aspekta bezbednosti i ulažu veliki napor da se ranjivosti sistema u velikoj meri eliminišu. Međutim, razvoj novih tehnologi- ja iznova motiviše zlonamernike da pronalaze ranjivosti istih i svesno izvršavaju napade, sa ciljem pribav- ljanja osjetljivih podataka, kompro- mitovanja napadnutnog subjekta, sabotiranja poslovnih procesa ili, u krajnjem slučaju, onemogućavanja daljeg rada sistema. Prema proce- nama, preko 95% od ukupnog bro- ja incidenata uslovljeno je faktorom ljudske greške. U većini slučajeva, napadi se sprovode “instalacijom” insajdera u kompanije ili institucije koje su mete napada na način što se raznim metodama zastrašivanja ko- riste slabosti već zaposlenih lica i na taj način pristupa tajnim podacima. Prirodne nepogode su takođe jedna od bitnih pretnji po bezbed- nost informacionih sistema i kri- tične informacione infrastrukture jedne države. U većini slučajeva se ove situacije ne mogu predvideti, pa se ulažu veliki napori u kreira- nje procedura za proaktivno delova- nje, obezbeđivanjem postojećih data centara i/ili osnivanjem Disaster Re- covery centara. Konačno, preduslov za obezbe- đivanje adekvatne sajber zaštite u Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184 okviru jedne države je rešavanje unutrašnjih pitanja koja se odnose na izdvajanje većih novčanih sred- stava, unapređenje pravne regu- lative u oblasti sajber bezbedno- sti, obezbeđivanje saradnje sa dru- gim državama i razmenu iskustava, pravilnu podelu funkcija i razdva- janje funkcije bezbednosti od osta- lih funkcija u oblasti informacionih tehnologija, podizanje svesti kod stanovništva u pogledu sajber bez- bednosti i adekvatno školovanje ka- dra, kroz osnivanje studijskih pro- grama na univerzitetima. Na kraju, članak završavam od- govorom Newton Lee-a na pita- nje “Hakovan sam, koga treba da krivim?”: “Kako se svet sve više po- vezuje, svi podjednako dele odgo- vornost za obezbeđivanje sajber prostora!” Io