Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 27

Države moraju ozbiljnije shvatiti problem sajber bezbednosti Ne manje važni od prethodno opisanih su izazovi koji se odnose na unutrašnja pitanja države, a koji direktno utiču na organizaciju ade- kvatne sajber bezbednosti. Pre svega, veliki problem pred- stavlja nedovoljno izdvajanje nov- čanih sredstava od strane države za ovu oblast. Međutim, radu- je činjenica da je u velikom broju država i međunarodnih organizacija, kao što su EU i NATO, ovaj problem visoko pozicioniran na listi prioriteta. Takođe, ograničenost pravnog okvira u ovoj oblasti je evidentna i direktno prouzrokuje nedostatak kooperacije na internacionalnom nivou. Uz to, uloga međunarodnih organizacija je veoma ograničena. Nepravilna podela funkcija (eng. Separation of Duties – SoD) prouz- rokuje brojne probleme. Naime, neophodno je razdvajanje funkci- je bezbednosti od ostalih funkcija u oblasti informacionih tehnologija, najpre zbog pojave sukoba intere- sa, krivičnih dela, prevara, zloupotre- ba i pojave grešaka. Razdvajanje dužnosti ograničava količinu moći ili uticaja pojedinca. Nedostatak poverenja u instituci- je i kompanije iz oblasti elektron- skog poslovanja kod građana uzro- kovan je neadekvatnom komunikaci- jom i kooperacijom između javnog i privatnog sektora. Sa druge strane, zanemarivanje poštovanja dobrih praksi i nedovoljna informatička pis- menost krajnjih korisnika prilikom upotrebe sredstava elektronske ko- munikacije predstavlja pitanje za sebe. Uzrok prethodno navedenog problema je nedovoljno podignuta svest stanovništva o problemu sa- jber bezbednosti, na globalnom pla- nu. Takođe, za adekvatno sprovođenje konstantne reforme u oblasti sa- jber bezbednosti neophodan je veći broj eksperata iz ove oblasti. Ključnu ulogu u ovom delu imaju univer- ziteti, kroz osnivanje studijskih pro- grama na fakultetima koji se bave informacionim tehnologijama, kao i država koja će preko nadležnih organa promovisati potrebu za obezbeđivanjem radnih mesta za školovani kadar u oblasti sajber bez- bednosti. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184