Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 25

ovom osnovu je izuzetno opravdana i sa pravom možemo istaći da pred- stavlja jedno od vodećih bezbed- nosnih pitanja u svetu. Kompanija Cisco je u okviru svo- je studije “Internet of Everything Value Index” iz 2013. godine prvi put definisala pojam “internet sve- ga” (eng. Internet of Everything – IoE), predstavljajući ga kao intelignetnu mrežu koja objedinuje ljude, procese, podatke i stvari. Na taj način je ade- kvatno predočeno da problem ne tre- ba svesti samo na bezbednost uređaja, već treba uzeti u obzir i ponašanje ko- risnika, procese koji se uspostavljaju i podatke koji se razmenjuju. U proteklih deset godina broj ko- risnika internet tehnologija, na glo- balnom nivou, porastao je sa nešto više od jedne milijarde (2007. go- dine) na skoro četiri milijarde (do juna 2017. godine), dok je preko in- terneta u ovom momentu povezano više od 20 milijardi uređaja. Predviđa se da će do kraja 2020. godine biti povezano najmanje 30 miliona, dok će do 2025. godine brojka preći “vr- toglavih” 75 milijardi uređaja. Priroda sajber napada U poslednje vreme, sajber napadi predstavljaju izuzetno moćno sred- stvo za narušavanje bezbednos- ti. Naime, pretnje i rizici sa kojima se sreće veliki broj država su brojni, pa se problem sajber bezbednosti podiže na nivo nacionalne bezbed- nosti. Rast informacionih tehnologija i sistema u modernom dobu uslov- ljava uspostavljanje novih memo- rijskih okruženja velikih kapaciteta (Cloud Storage), što samo po sebi predstavlja, u bezbednosnom smis- lu, poseban izazov i predmet je broj- nih studija, analiza i diskusija. Kompanija Symantec je u svom izvještaju iz aprila 2017. godine predstavila zabrinjavajuće podatke o detekciji malicioznih programa na mobilnim uređajima. Prema toj studiji, broj detektovanih malve- ra se u periodu od 2014-2017. go- dine kreće od približno 3,6 miliona do 18,4 miliona. Napadi se u najvećoj meri spro- vode u cilju špijuniranja ili saboti- ranja poslovnih procesa. Špijunaža predstavlja neprimetno praćenje i prikupljanje informacija i poverljivih podataka, koji se kasnije mogu zlou- potrebiti javnim predstavljanjem, obično putem sredstava javnog in- formisanja. Sabotažom se postižu određeni ciljevi, najčešće političke prirode, gde se ometaju procesi rada ili delovanja, najčešće putem botne- tova za ostvarivanje DoS/DDoS na- pada. Ono što je aktuelno u današnje vreme je pojava sajber terorizma. Naime, besplatna upotreba bro- jnih tehnologija na adekvatan način omogućava stvaranje terorističkih organizacija širom sveta, bez potre- be za neposrednim kontaktom. Na IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184