Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 13

preko njih krajnji korisinici pristu- paju e-mailu, dokumentima i dru- gim stvarima koje bi trebalo da budu zaštićene. Istraživači kompanije Check Point su nedavno otkrili potpuno novi bot- net koji se razvija i regrutuje IoT uređaje daleko većom brzinom i sa većom potencijalnom štetom nego Mirai botnet iz 2016. Da li imate rešenje i za ovakve probleme? Naravno. Mi imamo naše cen- tre, naš Research and Development tim koji se bavi pronalaženjem novih pretnji koje postoje u svetu i nuđenjem rešenja našim krajnjim korisnicima. Upravo kako ste rekli u pitanju, novije verzije malvera ima- ju sličan način na koji se propagiraju u mreži kao i ranije verzije, ali imaju drugačiju efikasnost. Jako ih je teško identifikovati. SandBlast tehnologi- ja, koju sam pomenuo, je upravo ta koja može da nas zaštiti od nečega za šta ne znamo da uopšte posto- ji. Prvi sloj zaštite je tehnologija koju većina krajnjih korisnika koristi, bazi- rana na signaturama. EPS, antivirus, URL Filtering, application contol an- tivirus mogu da identifikuju stvari za koje znamo da postoje. Međutim, za napredne malvere za koje ne znamo da postoje u realnom vremenu mora biti zastupljena tehnologija koja mo- že da ih identifikuje i zaštiti nas. CheckPoint ima rešenje kojim može da upravlja kompletnom bez- bednosnom infrastrukturom sa jed- nog mesta... Kad je CheckPoint počeo da se raz- vija, od devedesetih godina, odnos- no kako je rastao internet, naša vizija je bila da čitavu bezbednosnu infra- strukturu možemo da pokrijemo jed- nom menadžment konzolom. Zašto je to bitno? Videli smo da ranjivost kod krajnjih korisnika upravo dolazi od toga što naprave politiku u svojoj or- ganizaciji koja nije adekvatna, gde ima više tehnologija i menadžment kon- zola koje “ne pričaju“ jedna s drugom. To više nije dovoljno. Treba da posto- ji jedna konstantna politika i jedna centralizovana lokacija odakle možete da orkestrirate čitavo security rešenje. CheckPoint ima end-to-end security rešenje sa jedne menadžment konzo- le, bio to cloud, networking ili mobi- lity, koje može da ponudi krajnjim ko- risnicima i olakša im, omogućavajući da upravljaju čitavom infrastrukturom sa jednog mesta. Io IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184