Integritet i fokus Integritet i fokus 3-2017 - Page 8

Lättare att utbyta informa för att bekämpa brott Brottsdatalagen kommer övergri- pande att reg- lera hur bland annat polisen får hantera person- uppgifter i sin brottsbekäm- pande verksam- het. 8 I skuggan av dataskyddsförord- ningen har EU antagit ett direktiv som reglerar hur personuppgifter får hanteras vid bekämpning av brott och som både ska underlätta utbytet av information mellan myndigheter och stärka integritetsskyddet för enskilda. Kronofogdemyndigheten (om man döms till böter) och socialnämnder (om det rör ungdomsbrottslighet). – Direktivet, eller rättare sagt den brottsdatalag som ska införa direktivet i svensk rätt, kommer att påverka fler verksamheter än så. Till exempel kan det bli så att ordningsvakter i framtiden ska följa brottsdatalagen när de arbetar med att upprätthålla allmän ordning. I maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av en EU-förordning som kommer att gälla direkt som lag i alla medlemsstater. Förordningen reglerar bland annat hur företag, orga- nisationer och myndigheter får använda personuppgifter. I skuggan av förordningen har EU även antagit ett direktiv som speci- fikt reglerar hur personuppgifter får hanteras inom bland annat området brottsbekämpning. – Medan förordningen blir direkt gällande lag i Sverige, ska direktivet i stället genomföras i nationell lagstiftning. Sverige ska alltså stifta en svensk lag som uppfyller direktivet, medan Finland tar fram en motsva- rande finsk lag och så vidare, förklarar Cecilia Agnehall som är jurist och som har deltagit som expert i den utredning som ska föreslå hur direktivet ska genom- föras i svensk rätt. Det nya direktivet kallas ibland i ”folkmun” för polisdirektivet men kommer att beröra betydligt fler myndigheter än polisen och fler områden är brottsbekämp- ning. Brottsbekämpning är något som inte bara polisen ägnar sig åt, utan även Tullverket, Skatteverket, Kustbevakningen och Åklagarmyndigheten. Ett annat område som direktivet omfattar är straff- verkställighet, vilket exempelvis berör Kriminalvården (om man döms till fängelse), Speciallagar De flesta av de myndigheter som berörs av det kommande direktivet har idag registerförfattningar, speciella lagar, som i detalj reglerar hur personuppgifter får hanteras i respektive verksamhet. Polisen har polisdatalagen, Åklagarmyndigheten har åklagardatalagen, Kustbevakningen har kustbevakningsdatalagen och så vidare. Många bestämmelser i dessa speciallagar hänvisar till regler i personuppgiftslagen. – I maj nästa år föreslås den nya lagen, brottsdatalagen, träda i kraft. Man kan se den som en övergripande personuppgiftslag för de myndigheter som berörs av direktivet. Brottsdatalagen kommer dock inte att helt ersätta de olika registerförfattningarna. I den mån en brottsbekämpande myndighet har behov av särreglering som avviker från brottsdatalagen, kommer det att finnas registerförfattningar. Förutom den övergripande brottsda- talagen kommer polisen alltså att ha en kompletterande registerförfattning medan Kustbevakningen har sin kompletterande registerförfattning och så vidare. Säkerhetspolisen är en brottsbekämpande myndighet men kommer dock inte att omfat- tas av brottsdatalagen, utan får förmodligen helt egen lagstiftning. – Nationell säkerhet ligger utanför hela den europeiska dataskyddsreformen. Men,