Integritet i fokus Integritet i fokus 3-2017 - Page 6

Från övervakning till bev – nya regler nästa år I maj nästa år ändras reglerna för kameraövervakning och det blir både enklare och svårare för de som vill övervaka. En stor förändring är att Datainspektionen tar över all hante- ring av tillstånd och tillsyn. – Vill du kamera­ övervaka i fram- tiden måste du se till att ha torrt på fötterna och kunna visa att du uppfyller kraven i dataskyddsför- ordningen, sä- ger Tove Fors, jurist på Datain- spektionen. 6 Kameraövervakningslagen trädde i kraft i juli 2013 men kommer att försvinna i maj nästa år. Då ersätts den inte bara av en, utan av framför allt tre nya lagar: data- skyddsförordningen, brottsdatalagen och kamerabevakningslagen. – Den största nyheten är att kameraö- vervakning i mångt och mycket kommer att hanteras som vilken annan hantering av personuppgifter som helst, berättar Datainspektionens jurist Tove Fors. För de flesta som vill kameraövervaka innebär det att de måste följa reglerna i da- taskyddsförordningen som börjar tillämpas den 25 maj nästa år. Polisen och andra myn- digheter som arbetar med brottsbekämpning och liknande ska i stället följa reglerna i den kommande brottsdatalagen (som du kan läsa mer om på sidan 8). Dessutom ska alla följa de kompletterande svenska regler som finns i den föreslagna kamerabevakningslagen. – Det är viktigt att notera att kamerabe- vakningslagen inte är en direkt ersättare till kameraövervakningslagen eftersom utrymmet för speci- fikt svenska regler är mycket litet när förordningen träder i kraft. Så, kommer det att bli enklare att kameraövervaka efter den 25 maj nästa år? – Både ja och nej. Ja, eftersom man i de flesta fall inte längre behöver ansöka om tillstånd för att kameraövervaka. Nej, eftersom man måste följa reglerna i dataskyddsförordningen som i många fall ställer högre krav än dagens lagstiftning. Enligt förslaget till den svenska kamera- bevakningslagen är det i framtiden endast myndigheter och andra som utför uppgifter av ”allmänt intresse” som behöver ansöka om tillstånd för att få kameraövervaka. – En av Datainspektionens invändningar mot förslaget är att det idag är oklart vad ”allmänt intresse” egentligen innebär. Enligt utredningen kan det till exempel handla om företag som bedriver vård, skolverksamhet eller kollektivtrafik som utför uppgifter av allmänt intresse. En privat skola som vill kameraövervaka skulle i så fall alltså behöva ansöka om tillstånd. Men, begreppet saknar idag praxis och det är inte säkert att kamera- utredningens tolkning kommer att gälla. Rättsligt stöd Även om många slipper ansöka om tillstånd för att kameraövervaka så måste de uppfylla kraven i dataskyddsförordningen. Tove Fors berättar att det bland annat innebär att man måste kunna ange vilket rättsligt stöd man har för att övervaka, till exempel en intresseavvägning som visar att behovet av övervakningen väger tyngre än rätten till integritet hos de som kan komma att över- vakas. Dataskyddsförordningen ställer även strängare krav på hur den som övervakar ska informera om det. Idag får inspelat bildmaterial typiskt sett sparas i upp till två månader, sedan måste det raderas. I framtiden försvinner den tidsgränsen och bildmaterial kan sparas så länge som man kan visa på att det behövs för att uppfylla syftet med övervakningen, vilket kan bli såväl längre som kortare än två månader. I vissa fall blir det både lättare och svårare att övervaka än idag, som exempelvis i buti-