Integritet i fokus Integritet i fokus 3-2017 - Page 5

drönare nu? och i med lagändringen är det mycket svårt för Datainspektionen att utreda och bedöma om en viss flygning är kränkande enligt person- uppgiftslagen inte minst eftersom det är svårt att i efterhand ta reda på vem som utförde en viss flygning. Martin Hemberg berättar att folk tar kontakt med Datainspektionen för att ta reda på om en tänkt drönarflygning kan vara kränkande eller inte. – Vi har dock ingen möjlighet att ge någon form av ”förhandstillstånd”. Det är alltid den person som är ansvarig för drönaren som själv måste se till att filmandet eller fotograferingen inte är kränkande för de personer som filmas. Man kommer dock långt med att använda lite sunt förnuft och till exempel ställa sig frågan: ”vad skulle jag själv tycka om jag blev filmad på det sätt som jag tänker filma på nu?” Ett sätt att helt sätta personuppgiftslagen ur spel är att se till att inte filma några personer med sin drönare. Förekommer inga person- uppgifter i bildmaterialet, så behöver man inte bry sig om personuppgiftslagen. – Men det är viktigt att komma ihåg att en personuppgift inte är synonym med en bild på en person. Till exempel kan en bils registre- ringsskylt vara en personuppgift. Och även om en person bara syns på långt håll på bildma- terialet så kan det vara en personuppgift, om det till exempel går att identifiera personen på hans eller hennes gångstil eller klädsel. Så i praktiken kan det vara svårt att inte få med personuppgifter. En liten juridiskt nördig detalj i debatten kring filmning med drönare i Sverige är det så kallade etableringsbegreppet. Man behö- ver bara följa reglerna i personuppgiftslagen om man kan anses vara etablerad i Sverige el- ler om man kommer från ett land utanför EU. En turist från ett annat EU-land som kommer hit och flyger sin drönare behöver alltså inte säkerställa att filmningen inte är kränkande i personuppgiftslagens mening. Däremot ska tu- Integritet i fokus nr 3-2017 – Datainspektionen risten följa sitt eget lands eventuella regler för drönarfilmning. Samma sak, fast omvänt, gäller om du själv tar med dig en drönare på din semester i Eu- ropa. Använder du drönaren på semestern, så ska du alltså se till att filmningen inte är krän- kande enligt personuppgiftslagen. Undantaget i kameraövervakningslagen gör att privatpersoner och företag inte längre be- höver följa reglerna i den lagen och alltså inte behöver söka tillstånd för sina flygningar. De behöver bara se till att filmningen inte är krän- kande i lagens mening och ribban är satt högt för vad som kan anses kränkande. Kan man då ändå inte säga att det nu är fritt fram att flyga drönare? – Det är en vanlig missuppfattning som inte stämmer. Förutom begränsningarna i person- uppgiftslagen finns det även regler om flygsä- kerhet och spridande av geografisk informa- tion som måste följas. Dessa regler kan man läsa mer om på Transportstyrelsens respektive Lantmäteriets hemsidor, avslutar Martin Hem- berg. – Så länge det inte är kränkan- de för de perso- ner som filmas så är det okej att filma med sin drönare, förkla- rar Martin Hem- berg Vad händer efter 25 maj nästa år? Den ändring i kameraövervakningslagen som trädde i kraft i augusti gäller bara fram till 25 maj nästa år. Då är tanken att kameraövervak- ningslagen upphör och i stället ersätts dels av dataskyddsförordning- en, dels av en föreslagen kompletterande kamerabevakningslag. – Drönare omfattas av den nya kamerabevakningslagen men till- stånd kommer bara krävas för myndigheter och vissa andra. Men, alla som använder drönare med kamera måste följa reglerna i data- skyddsförordningen. Bland nyheterna i förordningen finns en om- fattande skyldighet att informera de som kan komma att filmas och att man måste kunna visa vilket rättsligt stöd man har för en viss filmning. Följer man inte reglerna i förordningen riskerar man höga sanktionsavgifter, förklarar Martin Hemberg. Läs om den föreslagna kamerabevakningslagen på nästa uppslag. 5