Integritet i fokus Integritet i fokus 3-2017 - Page 2

sv e r ig e Integritet i fokus produceras av Data­inspektionen Box 8114, 104 20 Stockholm Tfn 08-657 61 00 (växel) www.datainspektionen.se Ansvarig utgivare Eva Håkansson Redaktör Per Lövgren Formgivning Fredrik Karlsson Tryck Tryckt hos Ineko AB i Årsta på Arctic Volume White papper. Miljö­märkt trycksak 341142. ISSN 2000-5857. Kontakta redaktionen Har du synpunkter, tips på artiklar eller frågor om tidningen? Mejla till redaktionen@datainspektionen.se. Gratis prenumeration En prenumeration på Integritet i fokus är gratis. Lättast anmäler du dig på www.datainspektionen.se/ integritet-i-fokus. Integritet i fo- kus kan även laddas ner i pdf-for- mat från vår webbplats. Tidningen kommer ut fyra gånger per år. Ändra din adress Du som redan är prenumerant och vill ändra din adress eller avbeställa din prenumeration, använd formu- läret på www.datainspektionen.se/ adressandring www.datainspektionen.se På vår webbplats kan du läsa mer om integritetsfrågor. Passa även på att prenumerera på vårt nyhets- brev så får du pressmeddelanden och annat aktuellt från Datainspek- tionen. 2 Nu kan polisen söka amerikanska fingeravtryck Förälder avlyssnade sitt barns mobiltelefon ¥ Nu efter sommaren kommer den ter för olovlig avlyssning och ska beta- la sammanlagt 10 000 kronor i skade- stånd till sonen och mamman, skriver Svenska Dagbladet, SvD. Pappan hade installerat en spionapp på sin 13-åri- ge sons mobiltelefon som spelade in samtal och sedan automatiskt mejlade inspelningarna till pappan. Enligt SvD har pappan erkänt att han installerat spionappen men tyckte att han som barnets enskilde vårdnadshavare hade rätt till detta och att han hade ”hand- lat i nöd”. svenska och den amerikanska poli- sen att kunna söka i varandras finger- avtrycksregister, rapporterar Sveriges Radio (SR). Tidigare har svensk po- lis först behövt skicka en förfrågan till USA för att få söka fingeravtryck, vil- ket tagit tid. Nu kan svensk och ameri- kansk polis direkt göra egna sökningar i varandras fingeravtrycksregister för brott som kan ge över ett års fäng- else i landet som söker. Länderna får inte full tillgång till varandras finger- avtrycksregister. Vid en sökning i det andra landets register får man först en- bart besked om det finns en träff eller inte. Vid en träff får den som söker be- gära ut ytterligare uppgifter. Enligt SR kommer Sverige dela med sig av runt 165 000 fingeravtryck från dömda och brottsmisstänkta personer, att jämföra med de omkring 100 miljoner poster som FBI har i sina fingeravtrycksda- tabaser, och som inkluderar allt från misstänkta terrorister till personer som genomgått säkerhetskontroll inför en anställning. Sökte på pojkvän i polisens register ¥ En kvinna som är civilanställd hos Helsingborgspolisen har dömts till 14 400 kronor i dagsböter för datain- trång, rapporterar Helsingborgs Dag- blad. Dataintrången har skett då kvin- nan olovligen har sökt på hennes pojk- vän och hans son i tre olika polisre- gister och vid slagningarna undersökt om hennes pojkvän är brottsmisstänkt och tagit del av förhör med pojkvän- nen och hans son. ”Som polis får man en varningsruta så fort man öppnar datorn. Man får aldrig slå på släktingar eller anhöriga. Vi gör många kontroller och har en hård policy”, säger chefså- klagare Maria Sterup till tidningen. ¥ En pappa har dömts till 60 dagsbö- Grundlagsändring kan sätta käppar i hjulet för Lexbase ¥ Regeringen föreslår att medie- grundlagarna, alltså tryckfrihetsför- ordningen och yttrandefrihetsgrund- lagen, ändras så att databaser som sammanställer och sprider uppgifter om till exempel domar i brottmål kan förbjudas. ”I dag kan vissa särskilt inte- gritetskänsliga personuppgifter publi- ceras på webbplatser med grundlags- skydd. Regeringen föreslår att offent- liggörande av uppgifter om till exem- pel lagöverträdelser, etnicitet, sexuell läggning och politisk åskådning under vissa förhållanden ska kunna förbju- das”, skriver regeringen i ett press- meddelande där det även framgår att syftet är att anpassa grundlagarna till dagens samhälle med anledning av in- ternets framväxt och den tekniska ut- vecklingen i övrigt. En förutsättning för ett förbud är att uppgifterna till- gängliggörs på ett sätt som medför att det finns en stor risk för att enskildas personliga integritet kränks i till exem- pel sökbara databaser. ”Förbudet kom- mer därmed inte att påverka journa- listers verksamhet eller publiceringar”, skriver regeringen.