Integritet i fokus Integritet i fokus 3-2017 - Page 16

sista o rdet. . . Dags att öka tempot! S om nytillträdd vikarie- rande generaldirektör för Datainspektionen är siffror ett bra sätt att snabbt skaffa mig en lägesbild över myndighetens verksam- het. Jag kan då enkelt konstatera att trycket är hårt på Datainspektionen, framför allt när det gäller behovet av information och kunskap om den kom- mande dataskyddsreformen. Varje vardag går det att ringa och mejla Datainspektionens upplysnings- tjänst för att få svar från myndighetens jurister på frågor som rör ”våra” lagar. Det är en viktig och angelägen del av Datainspektionens ambition att så långt som möjligt arbeta förebyggande. Första kvartalet 2015 svarade Datainspektionen på en bit under 1 500 frågor som kommit via e-post till myn- dighetens upplysningstjänst. Samma period i år svarade myndighetens hand- läggare på strax över 2 000 mejlfrågor, en ökning med dryga 30 procent! En annan viktig del i det förebyg- gande arbetet är våra utbildningar. I år genomför myndigheten utbildningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Samtliga utbildningstillfällen blev snabbt fullbokade. Därför under- söker vi nu andra sätt att utbilda, som exempelvis webinarier eller annan typ av e-utbildning. Vi måste bidra till att företag, myndigheter och andra står rustade inför de nya förutsättningarna. ” Trycket är hårt på Datainspek- tionen, framför allt när det gäller behovet av information Under min tid på Datainspektionen har jag redan fattat beslut om ett flertal yttranden över nya lagförslag. Också det är ett viktigt förebyggande arbete. Ju tidigare integritetsaspekterna kom- mer upp på agendan i arbetet med blivande lagar, desto tydligare blir skyddet för den personliga integriteten. Även här talar siffrorna sitt tydliga språk. Fram till september har vi i år yttrat oss om över hundra lagförslag. I snitt varannan arbetsdag yttrar sig myndigheten om ett nytt lagförslag! Parallellt med detta intensiva arbete måste vi ha beredskap för att myndighetens uppdrag kan komma att breddas, inte minst med tanke på att all tillståndshantering och granskning av kameraövervakning föreslås flytta till Datainspektionen under nästa år. Min viktigaste uppgift nu är att yt- terligare öka tempot på förberedelserna inför dataskyddsreformen. Vi måste rusta myndigheten så att den står redo nästa år samtidigt som vi måste ytterligare förstärka vårt förebyggande arbete, framför allt i form av mer infor- mation på vår webbplats. Jag ser fram emot en intensiv och intressant höst och vinter! Eva Håkansson vik generaldirektör Datainspektionen Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm