Integritet i fokus Integritet i fokus 3-2017 - Page 13

Får arbetsgivare läsa de anställdas e-post och chattar? En dom i Europadomstolen väckte nyligen uppseende. Domen rörde en rumänsk man som blivit avskedad efter att han använt ett chatt- program på sin jobbdator för privat bruk. Men, får arbetsgi- vare verkligen läsa anställdas e-post och chattar? Hur långt får en arbetsgivare gå i kon- trollen av sina anställda utan att gå över gränsen för rätten till privatliv som är fastslagen i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna? Det undrar den rumänske mannen Bog- dan Bărbulescu. Han fick sparken 2007 efter att ha an- vänt ett chattprogram på sin dator för privat bruk. Arbetsgivarens syfte med chattprogrammet var att Bărbulescu skulle sköta kundkontakter med det. När arbetsgivaren konfronterade honom, svarade han att han enbart använt pro- grammet för jobbrelaterade chatter. Ar- betsgivaren visade då upp 45 sidor ut- skrifter från privata chatter han haft med sin bror och sin fästmö. – Det här är inte ett laglöst område i Sverige. I vilken utsträckning en arbets- givare får övervaka anställda regleras i personuppgiftslagen som i grunden byg- ger på bland annat Europakonventionen, förklarar Camilla Sparr, jurist på Datain- spektionen. Camilla Sparr berättar att en arbetsgi- vare har rätt att sätta upp ramar och reg- ler för hur arbetsgivarens it-utrustning får användas och att dessutom kontrol- lera att dessa regler följs av de anställda. En arbetsgivare skulle till exempel kun- na bestämma att it-utrustningen över huvud taget inte får användas för privat surf, e-post eller chatt. – Men, det är mycket viktigt att arbets- givaren tydligt informerar de anställda om vad s om gäller, vad som är tillåtet, vilka kontroller som kan komma att ske och vad syftet är med kontrollerna. Här ser vi att arbetsgivare brister. så att arbetsgivaren enkelt kan undvika innehållet i den mappen vid en eventu- ell kontroll. Camilla Sparr berättar att arbetsgiva- re som vänder sig till Datainspektionen med frågor ofta tycker att det är själv- klart att de ska få göra kontroller. – Som arbetsgivare måste man dock inse att det kan finnas mycket känslig in- formation i de anställdas e-post. Ett så- dant exempel kan vara mejl som den anställde skickat till sitt fackförbund eller som rör den anställdes eller någon an- nans hälsa. Plötsligt hanterar arbetsgiva- ren känslig information, vilket som hu- vudregel är förbjudet. Inga större förändringar Camilla Sparr tillägger att eventuella kon- troller inte heller får vara mer ingripande än nödvändigt och att det normalt inte Nästa år försvinner personuppgiftsla- gen och ersätts av en EU-omspännande dataskyddsförordning. Hur kommer den att påverka arbetsgivares möjlighet att övervaka? – Jag ser inte att det blir några större förändringar. För att genomföra kontrol- ler av hur personalen använder exempel- vis sina jobbdatorer och jobbmobiler så är tillåtet för en arbetsgivare att ta del av själva innehållet i privat e-post, chatt el- ler dylikt. Bara vid allvarlig misstanke om illojalt eller brottsligt beteende kan det vara tillåtet att ta del av själva innehållet. – Tillåter arbetsgivaren att man an- vänder sin jobbmejl även för privat bruk så kan det vara en idé att samla privata mejl i en mapp tydligt märkt ”Privat”, krävs på samma sätt som idag att man gjort en intresseavvägning som visar att behovet av sådan kontroll väger tyngre än arbetstagarens rätt att inte bli överva- kad. Kravet att tydligt informera de an- ställda finns också kvar. Den stora skillna- den blir framför allt att arbetsgivare som brister i sin eventuella övervakning, riske- rar kännbara sanktionsavgifter. Inte själva innehållet Till Europadomstolen Bărbulescu har överklagat avskedandet i rumänska domstolar men fått avslag. Till sist har han vänt sig till Europadomstolen eftersom han anser att rumänsk domstol inte har skyddat hans grundläggande rätt till privatliv. I Europadomstolens dom framgår att det rumänska domstolsväsendet har age- rat i strid mot artikel 8 i Europakonven- tionen som säger: ”Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens”. Kommer den här domen att påverka Sverige och svenska arbetsgivare? Och får svenska arbetsgivare övervaka sina anställda på samma sätt som det rumän- ska företaget? Integritet i fokus nr 3-2017 – Datainspektionen 13