Integritet i fokus Integritet i fokus 3-2017 - Page 11

Dataskyddsreformen
Personuppgiftslagen bygger på ett EU-direktiv som antogs 1995 . Sedan dess har den tekniska utvecklingen gått snabbt och hanteringen av personuppgifter ökat enormt . Det finns alltså ett behov av modernisering . Resultatet är den dataskyddsreform som börjar tillämpas nästa år . Reformen består av två delar .
Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU : s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 . Förordningen reglerar hur personuppgifter får hanteras och användas för alla utom för brottsbekämpande verksamheter . I Sverige ersätter den personuppgiftslagen .
Dataskyddslagen
Respektive land kan ta fram egen lagstiftning som kompletterar dataskyddsförordningen . I Sverige föreslås denna lag heta ” lag med kompletterande bestämmelser till EU : s dataskyddsförordning ” även om den ibland kallas dataskyddslagen . Den innehåller vissa undantag och anpassningar till svensk rätt , som exempelvis att även myndigheter kan få administrativa sanktionsavgifter om de bryter mot reglerna i förordningen .
Registerförfattningar
Vid sidan om den kompletterande dataskyddslagen finns även ett antal registerförfattningar som reglerar hur personuppgifter får hanteras i vissa offentliga verksamheter .
Ett exempel är patientdatalagen som reglerar hur personuppgifter får hanteras inom hälso- och sjukvården . Patientdatalagens regler har företräde framför den kompletterande dataskyddslagen men måste stå i överensstämmelse med dataskyddsförordningen .
Patientdatalagen
Kamerabevakningslagen
Kamerabevakningslagen är en föreslagen lag som ska komplettera dataskyddsförordningen . Om det finns speciella bestämmelser i kamerabevakningslagen så ska dessa gälla före motsvarande bestämmelser i den kompletterande svenska dataskyddslagen och brottsdatalagen . Men , om polisen har en egen registerförfattning som reglerar kameraövervakning , så kan den eventuellt gälla före kamerabevakningslagen . Verkar det komplicerat ? Det är det också !
Svensk grundlag
Grundläggande rättigheter
Europakonventionen
Integritet i fokus nr 3-2017 – Datainspektionen
11
Dataskyddsreformen Personuppgiftslagen bygger på ett EU-direktiv som antogs 1995. Sedan dess har den tekniska utvecklingen gått snabbt och hanteringen av personuppgifter ökat enormt. Det finns alltså ett behov av modernisering. Resultatet är den data- skyddsreform som börjar tillämpas nästa år. Reformen består av två delar. Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen reglerar hur personuppgifter får hanteras och användas för alla utom för brottsbekämpande verksamheter. I Sverige ersätter den personuppgiftslagen. Dataskyddslagen Respektive land kan ta fram egen lagstiftning som kompletterar dataskyddsförordningen. I Sverige föreslås denna lag heta ”lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning” även om den ibland kallas dataskyddslagen. Den innehåller vissa undantag och anpassningar till svensk rätt, som exempelvis att även myndigheter kan få administrativa sanktionsavgifter om de br FW"B&VvW&l;g&&FvV&Vv7FW&l;g&fGFv fB6FFVWGFW&FRFF6FG6vVf2 :GfVWGBF&Vv7FW&l;g&fGBЦv"6&VvW&"W"W'6WvgFW"l:W"FW&2f76ffVFƖvfW&6ֆWFW"WGBWVV :G"FVFFFvV6&VvW&"W"W'6WvgFW"l:W"FW&2Ц:F666Vl:W&FVFVFFFvV2&VvW""l;g&WG,:FFRg&l;g"FVWGFW&ЦFRFF6FG6vVV:W7FR7L:R ;gfW&V77L:FV6RVBFF6FG6l;g&&FvVFVBЦFFvVखFVw&FWBfW2"2#r( 2FF7VFVशW&&Wfw6vV :G"Vl;g&W6vVr66WGFW&FF6FG6l;g&&FvVFWBf27V6V&W7L:FV6W"W&&Wfw6vV<:R6FW76|:Fl;g&RBЧ7f&FR&W7L:FV6W"FVWGFW&FR7fV6FF6FG6vV6'&GG6FFvVVƗ6V"VVvV&Vv7FW&l;g&fGFr6&VvW&"W&;gfW'fr<:RFVWfVGVVB|:Fl;g&RW&&Wfw6vVfW&"FWBƖ6W&CFWB :G"FWB6<:RW&&Wfw6vV