Integritet i fokus Integritet i fokus 3-2017 - Page 10

Så här hänger lagarna ihop EU-kommissionen har lämnat förslag till en ny förordning om in- tegritetsskydd vid elektronisk kom- munikation som ska gälla för tele- och internetoperatörer och som ska ersätta det nuvarande direktiv som i Sverige har genomförts i lagen om elektronisk kom- munikation. Kommissionen har även läm- nat förslag till en ny förordning som reglerar hur EU-institutioner får hantera personuppgifter. Dataskyddsförordning, dataskyddslag, dataskyddsdirektiv, brottsdatalag, kamerabevakningslag. Hur hänger alla dessa lagar ihop och vilken lag gäller före en annan? Integritet i fokus reder ut begreppen. Dataskyddsdirektivet Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 1950 antog Europarådet den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). En av dessa rättigheter är individens rätt till respekt för sitt pri- vat- och familjeliv. Ingen ska behöva utsättas för godtyck- liga eller olagliga inskränkningar i sitt privatliv. Europa- konventionen gäller som lag i Sverige. Dataskyddsdirektivet reglerar specifikt hur personuppgifter får hanteras inom bland annat området brottsbekämpning. Brottsdatalagen I Sverige ska dataskyddsdirektivet infö- ras i nationell rätt genom brottsdatala- gen. Du kan läsa mer om den på sidan 8 i detta nummer. Grundläggande rättigheter EU har antagit en stadga om de grundläggande rättigheterna, däribland rätten till skydd för personuppgifter. I stadgan be- skriver artikel 8 denna rätt: 1. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. 2. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda än- damål och på grundval av den berörda personens sam- tycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem. 3. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs. Svensk grundlag Ett skydd för den personliga integriteten finns även i svensk grundlag, i regeringsformen. Där står bland annat ”var och en [är] gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes per- sonliga förhållanden”. I konflikt mellan grundlag och EU-rätt står EU-rätten över. 10 Polis- datalagen De flesta myndigheter som berörs av brottsdata- lagen har idag registerför- fattningar. Polisen har po- lisdatalagen, Tullverket har tulldatalagen och så vidare. Brottsdatalagen kom- mer inte att ersätta dessa.