Instruccions internes serveis CAO sense informe Instruccions_internes_serveis_Consorci sense informe

INSTRUCCIONS PER
A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS SERVEIS EXTERNS CONTRACTATS PEL CONSORCI DE L ’ AUDITORI I L ’ ORQUESTRA
Primera . - Objecte .
La present Instrucció té per objecte l ’ establiment de directrius i criteris per regular l ’ execució dels serveis externs contractats pel Consorci , de manera que quedi clarificada la relació entre el Consorci i el personal de l ’ empresa contractada amb la finalitat d ’ evitar els actes que es puguin considerar com determinants d ’ una relació laboral .
Segona . - Àmbit d ’ aplicació .
La present Instrucció és d ’ aplicació a tota externalització de serveis realitzada pel Consorci , en els que l ’ empresa contractada posi a disposició el seu personal al Consorci per la realització del servei contractat , amb independència del tipus de servei contractat .
Tercera . - Documentació preparatòria de la prestació del servei externalitzat .
El Consorci haurà de preveure en la documentació reguladora de la licitació o contractació del servei ( Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat de contractar , Plec de clàusules particulars , plec de prescripcions tècniques o contracte ) les directrius i criteris que s ’ estableixen en la present Instrucció .
De la mateixa manera , en l ’ esmentada documentació contractual s ’ ha de preveure amb precisió les prestacions a realitzar per l ’ empresa contractada . El responsable del contracte designat pel Consorci ha de verificar i controlar durant la vigència del contracte que la seva execució no es desvia d ’ allò pactat .
Quarta . - Relacions existents entre el Consorci i l ’ empresa contractada .
El Consorci ha de designar un responsable del contracte en els termes que estableix el TRLCSP . L ’ empresa contractada ha de designar un responsable que serà el representant , a qui corresponen les obligacions i tasques establertes a les presents Instruccions .
El responsable del contracte del Consorci o el personal del Consorci s ’ ha d ’ abstenir de realitzar , respecte del personal de l ’ empresa contractada , qualsevol actuació que pugui posar en dubte el poder de direcció que correspon a l ’ empresari sobre el seu personal . D ’ aquesta manera , no es poden assumir funcions directives , ni impartir directament ordres i instruccions sobre el personal de l ’ empresa contractada , tot això sens perjudici de les facultats que , com a responsable del contracte , s ’ estableixin en el contracte per a l ’ execució del mateix .