INmagazine Sayı 9 (Ocak, Şubat, Mart) - Page 45

derinlemesine bilgisi olan nitelikli denetçiler tarafından yapılması zorunludur. Denetçilerin, bir kuruluşun genel müdürlü- ğünü, bölgesel müdürlüklerini, uluslararası ofislerini ve tamamına sahip oldukları yan ku- ruluşlarını derinlemesine ve yerinde ziyaret et- meleri şarttır ve bu ziyaretler, üst yönetim, bö- lüm başkanları, satış elemanları, İK, Hukuk ve Denetim müdürlükleri ile yapılacak mülakatlar gerektirir. İşi kâğıt üzerindeki bir uyum prog- ramı ile geçiştirmek istiyorsanız, ISO 37001 kuruluşunuza uygun değil demektir. 3 Numaralı Efsane: Programın mü- kemmel üstü mükemmel olması gerektiği için sertifikasyon almak imkânsız. Yanlış! Rüşvet- le mücadele programlarının hiçbiri kusursuz değildir. ISO 37001 Standardı’nın taslağını hazırlayan uzmanlar tüm bunların farkındadır ve işte bu yüzden ISO 37001, programda dü- zeltici faaliyet yapılması ve programın sürekli geliştirilmesi ile ilgili şartlar içerir. Kuruluşlar, yıllık teftiş denetimlerinde bunları düzeltmek için çabaladıklarını göstermeleri koşuluyla, programlarında “küçük uyumsuzluklar” olarak bilinen küçük kusurlar olsa bile, ISO 37001 sertifikası alabilir. 4 Numaralı Efsane: ISO 37001’e sahip olmak yargılanmayı engelliyor. Yanlış! Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili kanunları ihlal eden bir kuruluşun yargılanmayacağını garanti eden sihirli bir çözüm yok. Ya da ileride kuruluşu- nuzda rüşvetle ilgili bir sorun çıkmayacağını garanti eden herhangi bir yönetim sistemi de olamaz. Bununla birlikte, ISO 37001 sertifika- sına sahip olmak, hükümetlerin herhangi bir müdahalesi durumunda kuruluşlar için hafif- letici bir faktör olabilir, ki bu da bizi son efsa- neye götürüyor… 5 Numaralı Efsane: DOJ ve SEC, ISO 37001 Sertifikasını umursamıyor. Yanlış! ISO 37001 sertifikası kuruluşunuza otomatik ola- rak yargılanma dokunulmazlığı vermiyor diye bu durum DOJ, SEC ve SFO’nun kuruluşunu- zun ISO 37001 sertifikasını göz ardı edeceği anlamına gelmez. ISO 37001 gereksinimlerini yerine getirmek, programınızın Federal Ceza Kurallarının cezanın hafifletici bir unsuru ola- cak etkin bir uyum ve etik programı şartını ye- rine getirmesini sağlayacaktır. DOJ ve SEC, ISO 37001’e ilişkin herhangi bir resmi bildiri yayınlamamış olsa da, özel sıfatla- rıyla konu hakkında görüş bildiren çeşitli yet- kililer, standardı ve elde etmeyi hedefledikleri amaçlarını desteklediklerini belirtmiştir. Geç- tiğimiz Kasım ayında yapılan ACI FCPA kon- feransında, DOJ’in Dolandırıcılıkla Mücadele Bölüm Başkanı Andrew Weissmann, hükü- metlerinin ISO 37001’ini uygulamaya koya- rak programlarını düzeltme çabaları da dahil olmak üzere ISO 37001 sertifikasyonunun, incelemelerini kesinlikle etkileyeceğini belirtti. Ayrıca DOJ Uyum Danışmanlığı Uzmanı Hui Chen’in ekibine standart hakkında eğitim ver- meye başladığını söyledi. Rüşvetle mücadelede en iyi küresel yöntemleri uygulamak ve bunu başardıklarında bağımsız bir sertifikasyona sahip olmak isteyen şirketler için artık tek bir standart var. Ve bu, hiç de bir efsane değil… 4 RÜŞVETLE MÜCADELE PROGRAMLARININ HIÇBIRI KUSURSUZ DEĞILDIR. ISO 37001 STANDARDI’NIN TASLAĞINI HAZIRLAYAN UZMANLAR TÜM BUNLARIN FARKINDADIR VE IŞTE BU YÜZDEN ISO 37001, PROGRAMDA DÜZELTICI FAALIYET YAPILMASI VE PROGRAMIN SÜREKLI GELIŞTIRILMESI ILE ILGILI ŞARTLAR IÇERIR. 43