INmagazine Sayı 9 (Ocak, Şubat, Mart) - Page 11

fırsat doğduğunda, bu tecrübeleri Türkiye’de kullanabilecek olmamın avantajı ve daha az seyahat ederek çocuğum ile daha fazla zaman geçi- rebilecek olmamın sevinciyle hemen kabul ettim. 2008-2012 yılları ara- sında Nielsen Türkiye’de Direktörlük ve İcra Kurulu Üyeliği yaptım. Eki- bimle birlikte geliştirip yönettiğim modeller başarılı bulununca, ulusla- rarası ürün ve servis geliştirme pro- jeleri alanında Avrupa Üst Yönetim Ekibine seçildim. Aynı zamanda Türkiye’de organize perakende sektörünün gelişimine katkıda bu- lunmayı amaçlayan Alışveriş Merkez- leri ve Perakendeciler Derneği başta olmak üzere çeşitli dernek, organi- zasyon ve platformlarda, yönetim ku- rullarında görev yaptım. 2012-2014 yılları arasında ise rek- lam ve marka değeri araştırmaları konusunda dünyanın lider kuruluşu Millward Brown’da Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Bölgeleri’nden Sorumlu Grup Direktörü ve İcra Ku- rulu Üyes