INmagazine Sayı 29 Etik ve İtibar Derneği INmagazine 29 | Page 16

MAKALE
İş Dünyası engellilik ile ilgili
yapacağı ya da yapmayacağı
her uygulama da topluma örnek
olma ve öncü olma misyonu
olduğunu bilerek hareket
etmelidir . İnsanı önceleyen
hak temelli politikalar engelli
insanı da kapsayacak şekilde
kurum politikalarının merkezine
oturtulmak zorundadır .
12
Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) ve Dünya Bankası ’ nın ( WB ) 2011 5 yılında açıkladığı " Dünya Engellilik Raporu " nun engelliğe getirmiş olduğu yeni yaklaşımdan biri de , engellilikten kaynaklı sorunların çözümünün bir insan hakları olduğunun yanı sıra “ kalkınma ” öncelikli olduğunun da altını çizmesidir . Böylece kalkınma politikalarının oluşturulması / uygulanması çerçevesinde engelli bireylerin de göz önünde bulundurulması ve sürece katılması önemsenmektedir . Engelliler kalkınma önünde bir engel değil , kalkınmanın bir aktörü olarak görülmesi engellilere yönelik ön yargıya dayalı “ toplumsal engelli ” bakışını da değiştirecektir .
Çeşitlililik ve Kapsayıcılıkta Sözün ÖzÜ “ Samimiyet ” Engelli ve diğer dezavantajlı bireylerin önündeki ekonomik , sosyal , kültürel engellerin kaldırılması yönünde ana akım kurumlara sorumluluk düşmektedir . İş Dünyası engellilik ile ilgili yapacağı ya da yapmayacağı her uygulama da topluma örnek olma ve öncü olma misyonu olduğunu bilerek hareket etmelidir . İnsanı önceleyen hak temelli politikalar engelli insanı da kapsayacak şekilde kurum politikalarının
merkezine oturtulmak zorundadır . Aksi takdirde engelli insanın onuruna saygıyı güçlendiremeyiz . Küresel İlkeler İş Dünyasına ; sadece çalışma yaşamı içerisinde değil , yaşamın her alanında eşit , adil , etik , şeffaf , demokratik katılımcı ve sürdürülebilirlik eko sistemine katkı ve öncülük etme sorumluluğunu da yüklemektedir . Çeşitliliği Kapsayıcı politika ve kurum kültürü oluşturma ve bunları proseslere dökme tek başına yeterli değildir .
Aynı zamanda güçlü yönetimsel bir iradeye de gereksinim vardır . Kapsayıcı politikaların kağıt üzerinde kalmadığı uygulanabilir , denetlenebilir , hesap verilebilir ve hesap sorulabilir denge-denetleme mekanizmalarına da gereksinim olduğu unutulmamalıdır . Çeşitliliği Kapsayıcı Politikaların oluşturulması aynı zamanda samimiyet yaklaşımının da bir göstergesi olacaktır . Samimiyet sınavının cevap anahtarı ise söylediklerimizin – yazdıklarımızın , pratikte uygulanıp uygulanmadığıdır . Şirketlerin Çeşitlilik ve Kapsayıcılık alanında yapacakları çalışmalar sadece farklı dil , din , etnik , cinsiyet-cinsel yönelim ve engelli gurupların vb . iş yaşamına dahil etmekle tanımlanamaz .
İş yaşamına dahil edilen grupların terfi etme , adil ücret alma , karar süreçlerine katılma gibi fırsatlardan eşit , adil ve özgür olarak yararlanmalarını da güvence altına almalıdır .
Her Kurumun her bir çalışanının , değer verildiğini hissettiği , onurlu ve saygılı davranıldığı , çeşitlilik içeren , eşitlikçi ve kapsayıcı ve etik değerlerin içselleştirildiği bir iş yeri oluşturulması görev bulunmaktadır . Wunderman Thompson 6 için yapılan küresel bir ankette , katılımcıların % 90 ' ı eşitliğin artık herkesin işi olduğunu ve % 75 ' i şirketlerin ve markaların eşitlik ve sosyal adalet gibi büyük toplumsal sorunların çözümünde rol oynaması gerektiğini söylemektedir . Ve tüketicilerin % 66 ' sı eşitlik ve kapsayıcılık konularında duyarlı şirketlerden satın alma eğiliminde olduklarını belirtmekte ve % 60 ' ı kapsayıcılığı önemsemeyen markaların yok olabileceği konusunda hemfikir olmaktadırlar .
İş Dünyasının insan haklarına dayalı ve saygılı bir yaklaşım içerisine girme çabaları , vahşi Kapitalizmin yeni bir evreye geçtiğini ileri sürerek Sosyal / Paydaş Kapitalizm olarak adlandırılabilir mi ?. Bu çerçevede Kapitalizm deki bu gelişim ve dönüşümün nereye evrileceği sorusu önümüzde durmakta ve daha çok tartışacağız gibi gözükmektedir
5 Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) ve Dünya Bankası ( WB ), 2011 , World report on disability [ Dünya Engellilik Raporu ] ( Cenevre ) Erişim : 12 . 12 . 2022
6 https :// www . wundermanthompson . com / insight / inclusions-next-wave #:~: text = Survey % 20findings % 20include % 3A , on % 20inclusion % 20will % 20become % 20irrelevant Erişim 05 . 01 . 2023