INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği - Page 25

ma yolunda şirketler için destekleyici bir ortak eylem platformu olmaya aday görünüyor .
konusundaki çabaların , iş sonuçlarını etkileyen bir rekabet unsuru haline gelmesine vesile olan uluslararası kuruluşların etkisi yadsınamaz .
Bu çerçevede , özellikle Birleşmiş Milletler ’ in ( UN ), şirketleri harekete geçirme yönündeki çabalarının etkisi öne çıkıyor . UN Global Compact kapsamındaki Target Gender Equality ( Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ) hızlandırma programı , UN Global Compact ’ e katılan şirketlerin , yönetim kurulu ve icrai yönetim kademelerinden başlayarak kadınların temsili ve liderliği konusunda iddialı kurumsal hedefler belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmalarına destek olmayı amaçlıyor . Target Gender Equality programına katılan şirketler , şirketlerin cinsiyet eşitliği sağlamasına yardımcı olmak amacıyla UN Women ve UN Global Compact tarafından
ortaklaşa yürütülen Women ’ s Empowerment Principles ’ ı ( Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri ) tam anlamıyla uygulama fırsatı buluyor . Programa katılan şirketler , ayrıca , Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ’ ndan ( Sustainable Development Goals ), kadınların karar alma mekanizmalarına her düzeyde katılımı ve liderliği konusunda fırsat eşitliğinin güvence altına alınması yönündeki 5.5 . numaralı amaca daha güçlü katkı sağlayabilir hale geliyor . 15 Yerel düzeyde ise TÜRKONFED , TÜSİAD ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ( UNDP ) girişimiyle , özel sektörün , Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ’ nı desteklemek , bu amaçları kurumsal politika ve stratejilere entegre etmek ve yeni ortaklıklar kurmak üzere başlattığı Hedefler için İş Dünyası Platformu , cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusundaki küresel hedeflere ulaş-
Sonuç itibarıyla , şirket yönetim kurullarında ve üst yönetiminde daha fazla kadın liderin yer alması şirket performansını iyileştirmek , şirket itibarını artırmak , paydaş algısını güçlendirmek , marka bağlılığını artırmak gibi yollarla şirket iş sonuçlarına anlamlı katkılar sağlıyor . Şirketlerde , cinsiyet çeşitliliği konusunda alınabilecek aksiyonlar üzerinde kafa yorulurken , kadınların üst yönetimde daha fazla yer almasının iş sonuçları üzerindeki olumlu potansiyel etkilerinin dikkate alınması ve bu açık neden-sonuç ilişkisinin şirket içi iletişiminin doğru biçimde yapılması kritik öneme sahip . Liderlik pozisyonlarında cinsiyet çeşitliliğini sağlamak konusunda atılan somut adımlar , şirketlerin gerek cinsiyet eşitliği konusunda gerekse etik değerlere uyum konularında verdikleri sözleri gerçekte ne ölçüde ciddiye aldıklarına dair çok önemli bir gösterge oluşturuyor . Dolayısıyla , cinsiyet eşitliğinin lafta kalmaması adına , şirketlerin açık , iddialı ve fakat ulaşılabilir hedefler koymaları , bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik taahhütlerde bulunmaları ve söz konusu taahhütleri yerine getirmek için somut ve etkili adımlar atmaları şart . Bu kapsamda , şirketlerin anayasası diyebileceğimiz etik kodlarında , tüm yönetim kademeleri için cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik kurallara yer verilmesi ve bu kurallara uyumu tesis etmek için gerekli politika ve prosedürlerin oluşturularak istisnasız şekilde uygulanması gerekiyor . Bu süreçte uluslararası kuruluşların yönlendirmeleri , küresel ve yerel platformların desteği ve iş birliği çok kıymetli . Ve evet , bu yolla karar alma mekanizmalarında cinsiyet eşitliğini sağlamak , cam tavanı tuzla buz etmek mümkün !
23
15 https :// www . unglobalcompact . org / what-is-gc / our-work / social / gender-equality / target-gender-equality Bu yazıda kullanılan görseller www . shutterstock . com sitesinden alınmıştır .