INmagazine Sayı 18 - Page 32

Küresel Covid-19

Mücadelesinde

Yolsuzluk Alarmı

Yazı : Av . Gönenç Gürkaynak
Aralık
, 2019 ’ da Çin ’ in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ilk ortaya çıktığında , birçoğumuz Covid-19 ’ un Çin sınırları içerisinde kalacak ve tanısı konulduktan kısa bir süre sonra tıpkı diğer 21 . yüzyıl salgın hastalıkları gibi kontrol altına alınarak sadece medikal mecrada anılacak bir virüsten ibaret olduğunu düşünmekteydik . Belki de uluslararası medyayı yakından takip etmeyenlerimiz tüm dünyayı alarma geçiren bu virüsü ve kolektif hayat üzerindeki olası etkilerini o dönemlerde duymamışlardı dahi .
15
GÜNDEM Kurumsal Yönetim, İç Kontrol ve Etik Üçgeninde Şirketlerde Çıkar Çatışmasının Etkin Yönetimi Yazı: Vahdet Deniz AKÇAOĞLU Literatürde menfaat çatışması olarak da adlandırılan çıkar ça- 30 tışması, bir kişinin kendi çıkarı ile hukuki ilişki içinde olduğu bir başkasının çıkarının ya da hukuki ilişki içinde olduğu iki ya da daha fazla kişinin her birinin diğeri ile olan çıkarlarının karşı karşıya gelmesidir 1 . H ayatın her alanında farklılıkların ve ihtilaflardan dolayı çatışmaların olması kaçınılmazdır. Şirket- lerde de benzer şekilde çıkar çatışmalarının orta- ya çıkması olağandır. Milletlerarası Ticaret Odası- nın yayımladığı İşletmelerde Çıkar Çatışmaları Rehberi’nde çıkar çatışması; bir çalışanın (veya akrabalarından birinin) çalışan olarak (potansiyel açıdan) görevlerini işletmenin ya- rarına veya zararına nesnel bir şekilde yerine getirmesini etkileyen veya etkilediği görülen özel veya kişisel, doğrudan veya dolaylı bir çıkarının olduğu bir durum olarak belirtil- mektedir. Çıkar çatışması durumları, iş hayatında işletmenin her yapı taşında ve yönetim seviyesinde karşımıza çıkabilmektedir. Küreselleşen iş dünyasında, 2000’li yıllardan sonra Enron, Worldcom, Parmalat, Siemens ve Volkswagen gibi büyük şirketlerdeki yolsuzluk skandalları ve iflasların arkasında şirket yönetimlerinin etik olmayan uygulamaları ve özellik- le hissedarlar ve yöneticiler arasında yaşanan çıkar çatış- maları temel nedenler olarak gösterilmiştir 2 .Bu gelişmeler ışığında, birçok ülke ve düzenleyici kuruluş gelecekte ya- şanması muhtemel skandallara ve krizlere karşı Sarbanes - Oxley Kanunu gibi tedbirler alarak kurumsal yönetim, iş etiği ve iç kontrol sisteminin güçlendirilmesi konularıyla il- gili çeşitli düzenlemeler yapmıştır. etik dışı davranışın veya yolsuzluğun gerçekleşeceğini söylememektedir. Çıkar çatışması yaşayan bir çalışa- nın, şirketin çıkarlarını kendi şahsi çıkarlarından üstün tutması pekâlâ mümkündür. Yaşanan çıkar çatışması durumlarının en mühim etkisi, kişi- sel ve mesleki kararlarda kendisini göstermektedir. Bu sebeple, çıkar çatışmasının, görevin tarafsız ve ob- jektif bir şekilde yerine getirilmesi- ni etkileme ihtimali bulunmaktadır. Bununla birlikte çıkar çatışması du- rumu görevi etkilemese bile diğer çalışanlar, alınan kararlarda özel çı- karların gözetildiğini düşünebilir ve çalışanların şirkete olan güvenleri sarsılabilir. Hizmet veya işlemin ni- teliğine ve hitap ettiği kitlelere göre; toplum veya diğer paydaşlar tarafın dan da hoş karşılanmayacağı için, bir çıkar çatışmasına maruz kalınması “riskli” bir durumdur 3 . Çalışan, özel bir çıkarının çalıştığı şirketin meşru çıkarını etkileme riskinin bulunduğu ya da riski varmış gibi görünen bir durumla karşı karşıya kalmaktadır. Bu anlamda her zaman olumsuz so- nuçlara neden olmasa da etik dışı davranış veya yolsuzluğun gerçekleş- meden önceki olası bir adımı olarak nitelendirebileceğimiz çıkar çatış- Çıkar çatışması: bir eylem- den ziyade tabiri caizse çalı- şanın şirketlerdeki yolsuzluk sahası ile etik sahası arasına sıkışıp arada kaldığı, eyle- me dönüşmemiş bir durumu veya etik dışı davranış için potansiyel bir konumda ol- masını ifade eder. maları, önlendiği ve etkin bir şekilde yönetilebilir. Bu durumda çıkar çatış- malarının şirketlere risk gerçekleş- meden önce proaktif olarak çözüm oluşturma ve tedbir alma imkânı sunmasından ötürü önleyici ve risk azaltıcı bir fonksiyona haiz olduğu söylenebilecektir. Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Yapılması Gerekenler Çıkar çatışmalarının önlenmesinde en temel gereklilik, dürüst ve so- rumlu davranmanın şirket içerisinde bir değer olarak içselleştirilmesidir. Bunun için de üst yönetim sahipliği ile birlikte güven esasına dayalı bir Yolsuzluk Sahası ve Etik Sahası Arasında Çıkar Çatışmaları Şirketlerde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele programlarının geliştirilmesinde dikkate alınması gereken özellikli alanlar- dan biri olan çıkar çatışmaları, Uluslararası Suistimal İnce- leme Uzmanları Birliğinin hazırladığı suistimal ağacına göre suistimalin üç temel çeşidinden biri olarak görülen yolsuz- luk suistimallerinin altında sınıflandırılmaktadır. Çıkar ça- tışması; bir eylemden ziyade tabiri caizse çalışanın şirket- lerdeki yolsuzluk sahası ile etik sahası arasına sıkışıp arada kaldığı, eyleme dönüşmemiş bir durumu veya etik dışı dav- ranış için potansiyel bir konumda olmasını ifade eder. Çıkar çatışması; çalışanın etik dışı davranışlara neden olabilecek bir durum ve yerde olduğuna işaret etmekte ancak mutlaka 1 Usca, E. (2007). Yatırım Danışmanlığı ve Çıkar Çatışması. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi). 2 Gülay, İ., & Gülay, B. (2014). Kurumsal Yönetimlerde Finansal ve Etik Kararlar. Maltepe Üniversitesi · İletişim Fakültesi Dergisi, 1(1), s. 32. 3 Uluslararası Şeffaflık Derneği. (2016, Mart). Özel Sektörde Yolsuzlukla Mücadele Rehberi. Bu sayfada kullanılan görseller www.shutterstock.com sitesinden alınmıştır. kurum kültürü, güçlü bir kurumsal yönetim işleyişi, etkin bir iç kontrol sistemini, eğitimler ve farkındalık artırıcı iletişim aktiviteleri ile sağlıklı işleyen bildirim kanallarının yanı sıra yazılı süreçlerle bütünleşmiş etik bir iş modeli ve etkili bir denetim-yap- tırım mekanizması önemlidir. Çıkar çatışmalarının önlenebilmesini te- minen şirketlerin büyüklükleriyle orantılı bir şekilde çıkar çatışmala- rını en aza indirecek organizasyonel yapılanmayı ve karar alma süreçle- rini oluşturması; personelin kendi arasında ve personelle hizmet verdi- ği kişiler arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını tanımlaması; çıkar ça- tışmalarına yol açabilecek iş süreçle- rindeki potansiyel noktaları tespit et- mesi; çıkar çatışmalarının önem arz ettiği durumlara ilişkin riskleri izle- mesi ve bağımsız kontrol süreçleri- ne tabi tutması; çıkar çatışmalarının önlenmesi için alınabilecek tedbirleri ve çıkar çatışmalarının önlenememe- si durumunda izlenecek prosedürleri içeren yazılı “çıkar çatışması politika- sı” oluşturarak bu politikayı yönetim kurulu kararına bağlaması gereklidir. Dolayısıyla bu çalışma belli bir zaman diliminde tamamlanarak sonlandırı- lacak bir konu olmayıp çalışmanın, etik ve uyum konuları ile bütünleşik 31