INmagazine Sayı 15 | Page 47

Tablo 1. AB’de Meslek Gruplarına Göre Yıllık Ortalama Brüt Kazançlar ayrımcılık yaparken bunu sırasıyla rımcılığı konusunun kendi içinde de işverene yakınlık, kültürel, ekonomik, kadınları bir tür ayrım ile sınıflandır- dinsel ve politik faktörler izlemekte- masıdır. Bu da “annelik ayrımcılığı” dir. Yani ayrımcı bir işverenin ilk bes- olarak ortaya çıkmaktadır. Anne olan lendiği kaynak yine kadının “cinsiyeti” kadın çalışanlar, anne olmayan kadın olmaktadır”. çalışanlara göre çok daha fazla kadın- lara yönelik ücret eşitsizliğine maruz İlginç olan cinsiyete dayalı ücret ay- kalmaktadır. Hatta o yüzden çocuk doğurma yüzünden cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığa maruz kalma olgu- su “annelik cezası” olarak adlandı- rılmaktadır. Bunun bir sebebi olarak anneliğin iş seçimlerini etkilemesi olarak gösterilmektedir. Geleneksel toplumsal cinsiyetçi bir rol olarak an- nelik olgusu sadece kadınların yükü- nü/sorumluluğunu taşıması gereken bir rol olarak belirlenmektedir. Doğal olarak kadınların çocuklarına bak- mak için geçici olarak işlerini bırak- maları ve daha sonra kariyerlerine geri döndükleri zaman daha düşük ücret ile çalışmaları iş dünyasında normalleştirilmiştir. Bir diğer sebep olarak ise yine ev iş- lerinde kadın erkeklerin sorumluluk- larının dağıtılması gösterilmektedir. Çocuk büyütmenin kadınlara özgü bir “meslek” olması ve erkeklerin bu konuda pasif kalmasının tüm top- lumlarda neredeyse bir norm haline gelmesi kadınların işlerine daha az zaman harcayacakları önyargısını doğurmaktadır. Bu durumda da ka- dınların daha az ücret talep etmesi doğal(!) olacaktır. İzlanda Sosyal İşler ve Eşitlik Bakanı Thors- teinn Viglundsson "Bu konuda radikal bir adım atmanın zamanı geldi. Eşit haklar insan hakkıdır. Erkeklerin ve kadınların iş yerlerin de eşit haklardan yararlandığın- dan emin olmalıyız. Bunu gerçekleştirmek için her türlü önlemi almak görevimiz" diye açıklamada bulunarak bu konudaki devlet politikasının öneminin üstünü çizdi. Elbette böyle bir desteğin, şirketleri cinsiyete yöne- lik ücret eşitsizliği konusunda kağıtta kala- cak düzenlemeler yerine daha etkili önlem- ler almaya iteceği ortada. Kaynak: EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_ses10_49&lang=en; http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_ses14_49&lang=en, 09.07.2018 45