INmagazine Sayı 15 | Page 46

İŞ DÜNYASI 44 Dünyada cinsiyete dayalı ücret eşit- sizliği oranının yüzde 22 seviyesinde olduğu düşünülüyor. Doğrudan ay- rımcılık, kadınların emeğine daha az değer verilmesi, işgücü piyasasında ayrışma, gelenekler ve kalıplaşmış önyargılar, çocuklara bakma sorum- luluğunun büyük ölçüde kadınlar tarafından üstlenilmesi gibi çeşitli toplumsal cinsiyetçi nedenler, cinsi- yete dayalı ücret farkının sebepleri arasında gösteriyor. Görsel www.shutterstock.com sitesinden alınmıştır. Bir kurumda kadın çalışanlar aynı işi yaptıkları halde erkeklerden daha düşük ücret alıyorlarsa ki buna “işten kaynaklanan ücret ayrımcılığı” denilmektedir. Gökçen Sayar Özkan ve Bülent Özkan tarafından yapılan araştırmada belir- tildiği gibi cinsiyete dayalı ayrımcılık aslında daha işe alma sürecinde baş- lamakta ve terfi ettirme sürecinde de doğal olarak devam etmektedir. Bu- nun sebebi de genel olarak cinsiyet ayrımcılığı sebebi ile kadınların fark- lı işlere ve düşük ücretli işlere yönel- mek zorunda olmaları gösterilebilir. Bu tür bir cinsiyete dayalı ücret ay- rımcığına; dağılım ayrımcılığından kaynaklanan ücret ayrımcılığı da de- nilmektedir. İkinci olarak, bir kurumda kadın çalışanlar aynı işi yaptıkları halde erkeklerden daha düşük ücret alı- yorlarsa buna “işten kaynaklanan ücret ayrımcılığı” denilmektedir. Üçüncüsü, erkeklerin hakim oldu- ğu ve toplumsal olarak da erkek işi olarak gösterilen sektörlerde kadın çalışanların aslında işin gerektirdiği niteliklere sahip olmasına rağmen erkeklerden daha düşük ücret alma- ları durumuna da “değersel ayrım- cılık” denilmektedir. Yine aynı araştırmanın sonuçlarına göre “sadece cinsiyet faktörü değil; politik, dinsel, kültürel faktörler ve iş- verene yakınlık gibi ayrımcı kriterler de kadın ücretlerinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Tüm ayrımcı kri- terler içerisinde en çok öne çıkan ise cinsiyet faktörüdür. Gerekli eğitime, kıdeme ve tecrübeye sahip bir kadın işçi karşısında; ayrımcı işveren önce- likle kadın işçiye cinsiyeti nedeniyle