INmagazine Sayı 15 | Page 33

Bir işletme kullanıcısının hes- abının kapatılması halinde, bu işletme kullanıcısının ti- cari faaliyeti için elzem olan bilgilerin de geri dönüşsüz olarak elinden çıktığı gerçeği karşısında, platformların hes- ap kapama yaptırımından en az 30 gün önce işletme kul- lanıcısına bildirimde bulun- ma yükümlülüğü getiriliyor. ve hizmet sunulmasını sağlayan an- cak AB dışında kurulmuş olan hizmet sağlayıcıları için de uygulanacak- tır. Bu açıdan, ürün ve hizmetlerin mutlaka AB vatandaşı veya AB’de ikametgahı bulunan tüketicilere su- nulması şart değildir. Tüzük, “loca- ted” kelimesi ile AB’de bulunan tüm tüketicilere hizmet sunulmasını ye- terli kabul etmiştir. Coğrafi olarak bu denli geniş uygulama alanının tercih edilmiş olmasının gerekçesi ise, söz konusu platformların küresel nitelik- leri nedeniyle, sadece AB sınırlarında kurulmuş olanları sınırlayıcı düzen- lemelerin hedeflenen amacı gerçek- leştirmesinin mümkün olmayacağı Görsel www.freepik.com sitesinden alınmıştır. olarak belirtilmiştir. Görüşümüze göre, geniş coğrafi kapsamın önemli bir nedeni de dijital ekonominin aynı zamanda katalizörü olan ve AB’de sayısı 7000’i bulan platformların AB dışına kaçmalarını önlemektir. Nite- kim, 20. Yüzyıldan itibaren AB sosyal politikalarının sadece AB’de kurulu şirketleri ve AB vatandaşı çalışanları kapsaması sonucu şirketler Çin gibi sosyal korumanın sıfıra yakın olduğu ülkelerde üretimi tercih etmişlerdir. Tüzükte, teknolojinin sürekli değişen ve dönüşen yapısını dikkate alarak, teknoloji tarafsız/nötr bir yaklaşım benimsendiği, yani sadece belirli tek- noloji kullanılarak sağlanan online hizmetleri değil ileride farklı tekno- lojiler kullanılarak bu online aracılık hizmetlerinin kullanılacağı durum- larda da uygulanacağını açıkça belirt- mektedir. İngilizce’de “technological neutrality” olarak geçen bu özelliğin Tüzük’te yer alması oldukça önemli- dir. Çünkü yakın zamanda hayatımı- zın cep telefonları gibi vazgeçilmez parçası olacak olan ve son yıllarda özellikle Facebook’un yoğun şekilde üzerinde çalıştığı sanal ve artırılmış gerçeklik ortamlarında bu hizmetle- rin verilmesi halinde de Tüzük yine uygulama alanı bulacaktır. Tüzükte, şu an yaygın kullanılan online aracı- lık hizmetleri kapsamına uygulama dükkanları, sesli asistan ve sosyal medya aracılığı ile sunulan hizmetle- rin de girdiği belirtilmiştir. Tüzük kapsama alanına giren on- line aracı hizmet sağlayıcıları ile arama motorları için ne gibi yü- kümlülükler getiriyor? a- Şeffaflığın sağlanması için öncelik- le bu platformların işletme kullanı- cıları ile aralarındaki hüküm ve ko- şulların müphem değil açık ve belirli olması, anlaşılabilir bir dil ile düzen- lenmiş olması gerekiyor. Bu hüküm ve koşulların platform tarafından keyfi olarak tek taraflı değiştirileme- mesi için ise, öngörülen değişikliğin 15 gün önceden işletme kullanıcıla- rına bildirilmesi gerekiyor. Önemli teknik bir ayarlamayı gerektirecek değişiklikler için ise 15 günden daha fazla bildirim süresi tanınması gere- kecek. b- Her iki taraf için hukuki belirliliği sağlayabilmek ve işletme kullanıcı- larını korumak amacıyla, Tüzük ile uyumlu olmayan veya 15 günlük bil- dirim süresi gözetilmeksizin yürürlü- ğe konan her türlü her türlü hüküm ve koşul ise herkes için (erga omnes) 31