INmagazine Sayı 15 | Page 32

DİJİTAL 30 yorlar. Kendi koydukları kurallar ile diğer şirketlerden edindikleri veri sayesinde kendi pazar güçlerini artırıyorlar. Öte yandan bu on- line aracı platformlarda faaliyet gösteren şirket- ler oyunun kurallarının neye göre konulduğunu bilme veya bu kuralları pazarlık etme şansına da sahip değiller. Adeta bir “kabul et ya da ayrıl” me- kanizması işliyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler için ise bu platformlardan ayrılmak pi- yasadan ayrılmak neredeyse eşdeğer. Geleneksel (dijital olmayan) ticari hayatın kuralları hem ulu- sal hem de uluslararası hukuk kuralları ile belir- li ve açık. Bu konuda yüzlerce yıllık içtihatlar da uygulamaya yön verici nitelikte. Örne- ğin, 15. Yüzyılda İngiltere’de iskambil kağıdı ithalatına yönelik kraliçe ta- rafından verilen tekelin, özgürlüğe aykırı bulunarak kaldırılmasına dair mahkeme kararında olduğu gibi (Agency, 2013). Ancak tıpkı iş ilişkilerinde ol- duğu gibi, ticari ilişkilerde de özellikle rekabete dair yürür- lükteki kanunlardaki boşluklar neredeyse tekel haline gel- miş olan ve ticari hayatta mecbur olduğumuz platformların başlarına buyruk davranmasına yol açıyor. Şeffaflığa aykırı şekilde tek taraflı olarak değiştirdikleri kullanıcı kuralları üzerinden kendi varlıklarını daha da güçlendiriyorlar. Or- Görsel www.shutterstock.com sitesinden alınmıştır. taya çıkan sonuç, hukuk sistemi içinde bir başka hukuku sistemi adeta. Geçtiğimiz aylarda, AB Komisyonu ta- rafından Amazon aleyhine, elektronik satış piyasa- sında rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiası ile bir soruşturma açıldı. Bu soruşturmanın temel argü- manı, elektronik satış platformu olan Amazon’un hem satıcı hem de bağımsız satıcıları bir araya getiren bir aracı olarak faaliyet göstermesi ve bu şekilde elde ettiği veri sayesinde kendi pazar payını haksız şekilde güçlendirmesiy- di (Ozan Özparlak, 2019). AB Hukukunda bu konuda son yıllardaki en önemli gelişme, 11 Temmuz 2019 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayınlanan 2019/1150 sa- yılı Online Aracı Hizmetlerin İşletme Kullanıcı- ları için Şeffaflık ve Hakkaniyet Sağlanmasına Dair Tüzüğün kabulü oldu. Anılan Tüzük ile online aracı hizmet sağlayan platformların işletme kullanıcıları ile arama motorlarının kurumsal internet sitesi kullanıcıları için şeffaflık, adil uy- gulama ve etkili tazmin olanaklarının sağlanması amaçlan- maktadır. Tüzük, hem AB sınırları içerisinde kurulmuş olan, hem de bu platformlar aracılığı ile AB’de bulunan tüketicilere ürün