INmagazine Sayı 15 | Page 31

1- Ambarın Başını Tutanlara Güvenebilmek Bir yanda, dijital devrimin algorit- maları ile izlenen ve insan erişiminin neredeyse olanaksız olduğu Norveç/ Svalbard’daki “kıyamet ambarı” ola- rak nitelendirilen tohum deposu, öte yandan 12 bin yıl önceki tarım dev- riminde Mezopotamya’da kurulmuş, erişime açık bir ortak tahıl ambarı. İlkinin içinde hangi tohumdan ne kadar olduğunu ve olası kıyamet se- naryolarında kime ne şekilde dağıtı- lacağını bilmiyoruz. Oysa, 12 bin yıl önceki ambarda her çiftçinin sakla- dığı tahıl miktarı belirliydi ve yazının ilk şeklini de bu kayıtlar oluşturmak- tadır (Varoufakis, 2013). Bu iki am- bar arasındaki temel fark “şeffaflık ”tır. Şeffaflığın var olup olmamasına bağlı olarak değişen sonuç ise, “gü- ven”. Şeffaflık, saydamlıktır (TDK). Bir cama baktığınızda arkasında ne olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz. Ticari ilişkilerde ise bu terim, gizlilik olmadan sürdürülen ve bu sayede insanların adil ve dürüst oldu- ğuna güven duydukları du- rumu ifade eder (Camb- ridge Dictionary). Karmaşık bir yapıya sahip olan akıllı ve otonom sistem- lerin beslen- dik- leri veri setleri ile hedeflenen sonuca ne şekilde ulaştıklarını bilebilmek ol- dukça zordur. Bu durum “kara kutu” sorunu olarak adlandırılmaktadır. Geleneksel ilişkilerde dahi şeffaflık, hukuk güvenliğini ve genel olarak sisteme güveni sağlayan önemli bir araçken, bu denli karmaşık teknolo- jiler ile dönüşen ilişkilerde temel bir etik ilke olarak karşımıza çıkması şa- şırtıcı değildir. melere temel alındığına da tanıklık etmeye başladık. Bu yazımızda AB’de bu yıl yayınlanan bir tüzük eşliğinde “şeffaflık” ilkesini değerlendireceğiz. Amacımız, hem dijital ekonomide oldukça yankıları olacak bu yeni dü- zenlemeyi ana hatları ile aktarmak hem de yasal bir dayanak olarak şeffaflık ilkesinin dijital ekonomiye nasıl yön vereceğini (ya da vermesi gerektiğini) gözler önüne sermek. Bu yıl içerisinde kamuoyu ile paylaşı- lan ILO Çalışmanın Geleceği Raporu (2019), AB Güvenilir Yapay Zeka için Etik İlkeler Raporu (2019), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitü- sü Akıllı ve Otonom Sistemlerde Etik Uyumlu Tasarım Rehberi, OECD Ya- pay Zeka İlkeleri (2019), Pekin Yapay Zeka İlkeleri (2019), UniGlobalUnion Sendikalar Birliği Yapay Zeka Etik İl- keler (2019) metinlerinin tümünde ortak bir etik ilke olarak şeffaflık yer almaktadır. Bu ilke görüşümüze göre diğer ilkelerin sürdürülebilir şekilde uygulanabilmesinin ve denetiminin de ön koşuludur. Şeffaflık ilkesi- nin Avrupa Birliği (AB) hukukunda yeni yasal düzenle- 2- Dijital Ticari İlişkilerde Şef- faflık ve Online Aracı Platform- lara Dair 2019/1150 Sayılı AB Tüzüğü Görünür olmak, günümüzde ticari olarak ayakta kalabilmenin neredey- se ön koşulu. Sanal varlığınızın hac- mi, işinizin ekonomik değerini be- lirliyor. Arama motorlarında kaçıncı sırada çıktığınız, iş hacminizi işinizi ne kadar iyi yaptığınızdan daha be- lirleyici olabiliyor. Bu nedenle, ara- ma motorları ve online aracı servis platformlarında üst sıralarda yer ala- bilmek ve varlığınızı koruyabilmek zorundasınız. Online aracılık hizmeti sağlayan platformların varlıklarını sürdürebilmeleri ise ev sahipliği yaptıkları şirketler sayesinde edindikleri tüketici verileri. Sorun şu ki, aracı platform- ların kendileri de kimi zaman satıcı olarak kar- şımıza çıkıyor ve satış verisinin hakimi ola- rak tekelleşebili- 29