Informator - Page 8

Technik informatyk

Przedmioty rozszerzone : matematyka , geografia .
Kwalifikacja INF . 02 . Administracja i eksploatacja systemów komputerowych , urządzeń peryferyjnych i sieci komputerowych .
Cele kształcenia . � Przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych . � Administrowanie systemami operacyjnymi . � Serwisowanie i naprawianie techniki komputerowej � Przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej .
Kwalifikacja INF . 03 . Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych .
Cele kształcenia . � Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi . � Tworzenie , administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych . � Programowanie aplikacji internetowych . � Tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią .
Pracownie do nauki zawodu : � pracownia urządzeń peryferyjnych i techniki komputerowej , � pracownia systemów komputerowych , � pracownia sieciowych systemów operacyjnych . � pracownia montażu i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej .

Technik informatyk

Praktyka zawodowa . Liczba tygodni przeznaczonych na praktykę zawodową wynosi 8 tygodni . 4 tygodnie w klasie trzeciej w ramach realizacji kwalifikacji INF . 02 .. 4 tygodnie w klasie czwartej w ramach realizacji kwalifikacji INF . 03 . Miejsca realizacji praktyk zawodowych : � przedsiębiorstwa i firmy usługowe zajmujące się projektowaniem , tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub wykonywaniem sieci komputerowych i administrowaniem sieciami komputerowymi , � przedsiębiorstwa i firmy zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem , tworzeniem i administracją witryn internetowych , � firmy serwisujące sprzęt komputerowy , � jednostki organizacyjne różnego typu — na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemów komputerowych , oprogramowania oraz infrastruktury sieciowej .
Perspektywy rozwoju zawodowego : � zaawansowane zarządzanie bazami danych , � tworzenie aplikacji mobilnych na platformę
Android , � komputerowe wspomaganie projektowania , � nabycie umiejętności programowania .
Możliwości zatrudnienia : � wszystkie gałęzie gospodarki w których mają zastosowanie komputery , � własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych , � sklepy komputerowe , dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania .
Możliwości kontynuowania nauki . Studia wyższe np . Politechnika wydział informatyki , elektroniki .

7