Informator - Page 6

Technik ekonomista

Przedmiot rozszerzony : język polski . Zwiększona ilość godzin matematyki .
KLASA PATRONACKA .
Kształcenie w zawodzie wspiera Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
Kwalifikacja EKA . 04 . Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej .
Cele kształcenia . � Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności . � Prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej . � Prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży . � Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku . � Sporządzanie biznes planu .
Kwalifikacja EKA . 05 . Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych .
Cele kształcenia . � Prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy . � Sporządzanie dokumentacji kadrowej . � Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi . � Rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS . � Prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń . � Prowadzenie ewidencji podatkowych imrozliczeń podatkowych . � Prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego .

Technik ekonomista

Pracownie do nauki zawodu : � pracownia prac biurowych , � pracownia ekonomiczna , � pracownia komputerowa .
Praktyka zawodowa . Liczba tygodni przeznaczonych na praktykę zawodową wynosi 8 tygodni . 4 tygodnie w klasie trzeciej w ramach realizacji kwalifikacji EKA . 04 . 4 tygodnie w klasie czwartej w ramach realizacji kwalifikacji EKA . 05 .
Miejsca realizacji praktyk zawodowych : przedsiębiorstwa produkcyjne , usługowe , handlowe , urzędy rządowej i samorządowej , urzędy skarbowe , biura rachunkowe , banki , jednostki terenowe ZUS oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów .
Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia : � obsługa programów komputerowych finansowo-księgowych , � uzyskanie dodatkowych kwalifikacji technika rachunkowości , � prowadzenie biura rachunkowego , � odbycie stażu w jednostkach sektora finansów ( banki ), � prawo jazdy kat . B .
Możliwości zatrudnienia . Zakłady pracy , firmy , w których funkcjonują działy księgowości , kadry , banki , urzędy skarbowe , firmy ubezpieczeniowe , ZUS , jednostki samorządu terytorialnego itp .
Umiejętności zawodowe kształcimy min . w oparciu o pakiet programów komputerowych INSERT . Subiekt - prowadzenie magazynu , Gratyfikant - płace , Rewizor - księgowość , Rachmistrz .
Możliwości kontynuowania nauki . Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy kwalifikacji technika rachunkowości , studia wyższe np . Uniwersytet Ekonomiczny .

5