Informator - Page 5

Technik budownictwa

Przedmiot rozszerzony : język polski . Zwiększona ilość godzin matematyki .
Kształcenie w zawodzie wspiera firma Qick-mix

Technik budownictwa

Pracownie do nauki zawodu : � pracownia budowlana , � pracownia rysunku technicznego , � pracownia dokumentacji technicznej , � pracownia zajęć praktycznych .
Praktyka zawodowa . Liczba tygodni przeznaczonych na praktykę zawodową wynosi 8 tygodni . 4 tygodnie w klasie trzeciej w ramach realizacji kwalifikacji BUD . 12 . 4 tygodnie w klasie czwartej w ramach realizacji kwalifikacji BUD . 14 . Miejsca realizacji praktyk zawodowych : przedsiębiorstwa z branży budowlanej oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów .
Kwalifikacja BUD . 12 . Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich .
Cele kształcenia . � Wykonywanie zapraw murarskich , tynkarskich i mieszanek betonowych . � Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych . � Wykonywanie i naprawa tynków wewnętyrznych i zewnętrznych . � Wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych .
Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia : � komputerowe wspomaganie projektowania , � operator wózka widłowego , � operator koparki , � prawo jazdy kat . B , � kierownik budowy .
Kwalifikacja BUD . 14 . Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów .
Cele kształcenia . � Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy , � Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno — budowlanych stanu surowego , � Organizowanie i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych , � organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej , � Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych w programie NORMA .
Możliwości zatrudnienia . Przedsiębiorstwa budowlane , biura projektowe , państwowy nadzór budowlany , spółdzielnie mieszkaniowe , wytwórnie prefabry-
Możliwości kontynuowania nauki . Kursy nadające uprawnienia budowlane . Studia wyższe na wydziałach budownictwa .

4