Informator - Page 3

Technikum

Kształcenie ogólne
Technikum jest szkołą dla młodzieży o pięcioletnim okresie nauczania . Przeznaczone jest dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej .
Celem nauki w Technikum jest : - przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na studiach wyższych ,
- przygotowanie uczniów do wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej .
Technikum umożliwia : - uzyskanie wykształcenia średniego , - uzyskanie dwóch dyplomów kwalifikacji zawodowych , - uzyskanie Dyplomu Technika ,
- suplement w języku angielskim i certyfikat w języku polskim jako dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe . Dokumenty wydawane są w ramach programu Europass , umożliwiają poszukiwanie pracy w wyuczonym zawodzie we wszystkich krajach UE
- uzyskanie Świadectwa Dojrzałości ,
- uzyskanie pierwszych doświadczeń zawodowych na rynku pracy podczas miesięcznych praktyk zawodowych w zakładach pracy .
Nauka w Technikum obejmuje kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe .
Kształcenie ogólne
Kształcenie ogólne realizowane jest w oparciu o następujące przedmioty ogólnokształcące : język polski , język angielski , język niemiecki , historia , biologia , matematyka , fizyka , chemia , informatyka , wos , plastyka , podstawy przedsiębiorczości , edukacja dla bezpieczeństwa , wf . Jeden lub dwa przedmioty ogólnokształcące realizowane są w zakresie rozszeżonym .
Kształcenie ogólne dodatkowo wspieramy poprzez dodatkową edukację , która obejmuje realizację programów : program wychowawczy , program wychowania patriotycznego , program edukacji filmowej , zajęcia edukacyjne w muzeach , zajęcia edukacyjne w miejscach pamięci narodowej , wycieczki turystyczno-krajoznawcze , wycieczki zagraniczne , poprzez realizację programów kulturalnych podczas zagranicznych praktyk zawodowych w ramach realizacji projektów Erasmus i PO Wiedza Edukacja Rozwój .
Uczeń naszego TECHNIKUM jest przygotowany do egzaminu maturalnego , egzaminu zawodowego oraz do podjęcia pracy zawodowej w zawodzie , którego się uczył . Jest przygotowany do podjęcia studiów wyższych , szczególne na uczelniach Politechnika , Uniwersytet Ekonomiczny itp .

2