Informator - Page 10

Technik mechanik

Przedmioty rozszerzone : język angielski lub język niemiecki , matematyka .
KLASA PATRONACKA . Kształcenie w zawodzie wspiera Lovara Xylem w Strzelinie
Pracownie do nauki zawodu : � pracownia rysunku technicznego , � pracownia technologii mechanicznej , � pracownia elektrotechniki , � pracownia automatyki , � pracownia obróbki ręcznej metali , � pracownia obrabiarek konwencjonalnych , � pracownia spawalnictwa , � laboratorium pomiarów części maszyn i urządzeń , � pracownia CAD / CAM � pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC , � pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC .

9

Kwalifikacja MEC . 05 . Użytkowanie obrabiarek skrawających .
Cele kształcenia . � Przygotowanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki . � Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną . � Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną .
Kwalifikacja MEC . 09 . Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń .
Cele kształcenia . � Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń . � Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń . � Dokumentowanie procesów transportowych .
Praktyka zawodowa . Liczba tygodni przeznaczonych na praktykę zawodową wynosi 8 tygodni . 4 tygodnie w klasie trzeciej w ramach realizacji kwalifikacji MEC . 05 . 4 tygodnie w klasie czwartej w ramach realizacji kwalifikacji MEC . 09 . Miejsca realizacji praktyk zawodowych : � Xylem — Lowara Vogel Polska Sp . z o . o . � przedsiębiorstwa produkcyjne , usługowe , handlowe związane z zawodem .
Perspektywy rozwoju zawodowego : � Zawód daje bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego w zakładach produkcyjnych we wszystkich rodzajach branż gospodarczych . � Organizator i nadzorca przebiegu procesu wytwarzania maszyn i urządzeń , � Kontroler jakości , � Instalator i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne , � Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych , � Operator i programista CNC , � Dozorujący prace oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne .
Możliwości zatrudnienia : � zawód technik mechanik stwarza możliwości zatrudnienia we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych , � przedsiębiorstwa remontowe .
Możliwości kontynuowania nauki . Studia wyższe . Uczelnie techniczne , wydziały mechaniczne .