Industrija 4.0 - Specijalno izdanje Internet ogledala SPECIJAL INDUSTRIJA 4.0 | Page 64

TO-NET Platforma za budućnost INIT-10 INIT-10 je IoT (Internet of Things) uređaj namenjen za prikupljanje po- dataka sa gasnih merila koja podr- Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 žavaju M-Bus protokol, ali takođe podržava i rad sa merilima koja infor- maciju o zapremini proteklog gasa dele u vidu električnih impulsa (meri- la sa davačem impulsa). Pored priku- pljanja informacija uređaj je u stanju da upravlja protočnim ventilima koji se nalaze u merilima, čime se omogućava daljinsko uključivanje ili isključivanje korisnika sa gasne mreže.