Industrija 4.0 - Specijalno izdanje Internet ogledala SPECIJAL INDUSTRIJA 4.0 | Page 49

skalabilnost i raspoloživost sa ga- rantovanim performansama i novi način da se smanje troškovi vezani za skladištenje i obradu podataka. Oracle Autonomna Data Ware- house Cloud platforma je bazirana na machine learning mehanizmi- ma sa ciljem da automatski vrši podešavanja u realnom vremenu radi optimizacije performansi. Bazirana je na novoj generaciji Oracle Au- tonomnih baza podataka koje koriste veštačku inteligenciju da bi korisnici- ma omogućile neprevaziđenu stabil- nost, performanse i visoko elastično okruženje za upravljanje podacima. Glavne odlike platforme • Potpuno autonomna baza po- dataka sposobna je sama da imple- mentira zakrpe, da vrši podešavanje operativnih parametara i da prelazi na noviju verziju softvera, eliminišući mogućnost ljudske greške. • Platforma je optimizovana i pre- konfigurisana i omogućava kreira- nje data warehouse okruženja za 15 sekundi. • Omogućava korisnicima da ana- liziraju svoje podatke bez velikih ula- ganja u data centar infrastrukturu. • Bazirana je na sledećoj generaci- ji Oracle cloud database platforme koja koristi veštačku inteligenciju koja pomaže pri keširanju i indeksi- ranju podataka, koju pokreće Oracle Exadata infrastruktura. • Nova generacija Oracle baze po- dataka koja podatke obrađuje 8 do 14 puta brže nego Amazon Redshift. • Machine learning automatski optimizuje indekse i keširanje tako da značajno smanjuje zauzeće pro- cesorskih resursa. 4.0 ISpecijalno izdanje :: Industrija 4 . 0