Industrija 4.0 - Specijalno izdanje Internet ogledala SPECIJAL INDUSTRIJA 4.0 | Page 47

njihove rezultate. Zamislite mogućnosti: • Rezultati analize stižu kada su vam najpotrebniji • Sadržaj vašeg sledeće pregleda poslovnih operacija je preko 50% au- tomatski generisan • Ne morate da istražujete i pronala- zite podatke koji podržavaju vaš busi- ness case, već jednostavno postavite platformi seriju pitanja • Imate nepristrasnog analitičkog sa- vetnika koji je sa vama 24 sata dnevno Iz perspektive tehnologije adap- tivna inteligencija ima tri glavna de- la: inteligentne aplikacije, inteligent- kao što su ERP, CX, SCM i HR. Njihova uloga je da generišu zaključke bez u- pliva ljudske pristrasnosti i da isporuče pametnija rešenja za jednistvene po- slovne izazove - i to sa vrlo visokim stepenom pouzdanosti. Adaptivna inteligentna platforma obezbeđuje aplikacijama infrastruk- turu visokih performansi na kojoj se izvršavaju analitičke operacije. Ona obezbeđuje interaktivnu vizuelizaci- ju podataka koja služi da se otkriju, prezentuju i predvide poslovni ishodi. Treća oblast u adaptivnoj inteligen- ciji – podaci – konsoliduje više izvo- ra, kako internih tako i eksternih, da bi se kreirali zaključci kao i podaci za trening koje koriste self-learning al- goritmi. Može da sadrži podatke sa senzora, socijalnih mreža, poslovnih sistema, itd. nu platformu i same podatke. Adaptivne inteligentne aplikacije su nova kategorija aplikacija koje se kon- stantno adaptiraju i uče kroz podatake, iz transakcionih poslovnih aplikacija Adaptivni inteligentni sistemi nisu stvar daleke budućnosti. U stvari, već sada su dostupni za korišćenje. Nji- hova vrednost zavisi od toga koliko brzo i precizno možemo primeniti mulišemo svoju strategiju za upra- vljanje podacima kao i da pripremi- mo naše analitičke platforme da is- koriste nove tehnologije adaptivne inteligencije. 4.0 taka bez oslanjanja na programiranje određenih pravila. Na taj način se zna- čajno menja način kako upravljamo in- formacijama. Na primer, u poslu ovako se menja princip kako formulišemo tzv. "next-best-offer", regrutujemo vrhun- ske talente, detektujemo i sprečavamo prevare, automatizujemo lanac snab- devanja, itd. Van poslovnog okruženja, utiču na personalizovani proces kupovine, prevoz uz pomoć autonomnih vozila, kako upravljamo finansijama, čak i na korišćenje virtuelnih ličnih asistenata. Delovi adaptivne inteligencije Za sve profesije Očigledno je da ovi novi tipovi ma- chine learning tehnologija pomažu svim profesijama da inteligentnije ana- liziraju svoje poslovno okruženje. Ono što se očekuje od nas je da for- Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0