Industrija 4.0 - Specijalno izdanje Internet ogledala SPECIJAL INDUSTRIJA 4.0 | Page 39

redova krajnjih korisnika i predstav- ljaju priznanje za kompanije koje ocenjuju njihovi korisnici. Saradnja sa IT bezbednosnom zajednicom Kompanija Kaspersky Lab sma- tra da zajednički napori i sarad- nja predstavljaju najefikasniji način borbe protiv sajber kriminalaca. Kako bi ta borba bila uspešna, kom- panija Kaspersky Lab odlučila je da sarađuje sa globalnom IT bezbed- nosnom zajednicom, međunarodnim organizacijama, nacionalnim i regio- nalnim agencijama za sprovođenje zakona, uključujući i INTERPOL i Europol. „Interpolov novi sporazum sa kompanijom Kaspersky Lab dodatan je korak u našim kontinuiranim naporima da se zakonodavstvima širom sveta osigura pristup informacijama koje su im potrebne za suzbijanje sajber pretnji. Videli smo da je saradnja sa privatnim sektorom ključna za efikasno rešavanje ovog globalnog fenomena čija opsežnost i složenost su i dalje u porastu“, izjavio je Noboru Nakata