Industrija 4.0 - Specijalno izdanje Internet ogledala SPECIJAL INDUSTRIJA 4.0 - Page 32

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment Značaj upravljanja projektima u IT Poslednjih godina u Srbiji se dosta govori o efikasnosti projekata i njihovom uticaju na razvoj privrede i društva u celini. Bez obzira o kojoj vrsti projekta se radi, bilo IT, marketinškom ili nekom drugom, treba reći da je bolja efikasnost jedino moguća uz pomoć projektnog menadžmenta i da se u svetu ova upravljačka disciplina redovno koristi za poboljšanje svih rezultata projekta. P rojektni menadžment pred- stavlja specijalizovanu oblast opšteg menadžmenta koja je usmerena na upravljanje raznovrsnim poduhvatima i projektima upravo radi poboljšanja efikasnosti njihove reali- zacije. Realizacija bilo kog projekta, a po- gotovo IT projekata, opterećena je izuzetnom složenošću i neizvesnošću, Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 koje su prouzrokovane, pre sve- ga, kompleksnošću samih projeka- ta, okoline i izuzetno brzim tempom razvoja nauke i tehnologije u celi- ni. Svedoci smo konstantnih prome- na u svetu softverske podrške, infor- macionih sistema, bezbednosnih siste- ma i slično. Zamislite samo koliko promena imate u toku samo jed- nog meseca na projektu vezanom za mobilne aplikacije ili blokchain. Ova složenost i konstantne promene na tržištu najčešće dovode do ozbiljni- jih problema u realizaciji projekta, koji se reflektuju u velikim zakašnjenjima i povećanim ukupnim troškovima. To znači da se ne ostvaruje osnovni cilj realizacije projekta, a to je da se isti završi u najkraćem mogućem vremenu i sa minimalnim troškovima.