HR viesti 2/2016 - Page 56

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. OVATKO YRITYKSESI TAVOITTEET KAIKKIEN TIEDOSSA? ENTÄ KONKRETISOITUVATKO TAVOITTEET KÄYTÄNNÖSSÄ? TEKSTI: JUHA NURMELA / ARC TECHNOLOGY OY Tavoitteiden mukaisesti toiminen on varsin ajankohtainen aihe tilaiselle voi olla helpompi sivuuttaa kuin miettiä, mitä tämä toisen vuosineljänneksen juuri alkaessa. Valtaosalla meistä tarkoittaa edellisvuoteen verrattuna ja missä kuorma-autonkul- on nyt tavoitteet, joista meitä myös palkitaan vuoden päät- jettajan mahdollisuudet ovat oman työnsä tehostamisessa. teeksi. Palkintona voi olla reissu, kehu, rahaa tai ainakin aina Toinen haaste on edellistä pragmaattisempi. Tuhansien hyvä mieli siitä, että on tehnyt jotain merkityksellistä. Meitä tavoitteiden kyttääminen, niiden mittareiden päivittäminen, on monta, jotka eivät usko tavoitejohtamisen suurimman haas- tuloksien laskeminen ja mahdollisen rahapalkkion tai muun teen olevan strategian perusteella valittujen oikeiden tavoittei- palkitsemistoteuman raportointi ja siirto maksatusvaihee- den tai niistä johdettujen oikeiden mittarien asettaminen. Me seen työllistää liian montaa ihmistä tässä maassa. Me HR:ssä uskomme ongelman olevan enemmänkin siinä, että tavoitteet olemme jo tottuneet siihen, mutta toivottavasti emme ole val- eivät koskaan muutu aidoksi tekemiseksi. Yksilön tai ryhmän miita hyväksymään sitä, koska se ei ole tarpeen. Meidän on vaikeaa nähdä yhteys oman työn ja koko organisaation osaamisemme voitaisiin laittaa siihen, että varmistaisimme kes- suunnan välillä. Ongelma on viestinnällinen, mutta se ei ole kusteluiden laadun ja tukisimme johtoa ja esimiehiä tavoittei- yksin kiinni tiedotuksesta. Ratkaisu on yksinkertainen, osallis- den konkretisoinnissa käytännön tekemiseksi. tava johtaminen, jossa strategiatavoitteet muuttuvat käytännön tekemiseksi ja tuloksista palkitaan tuloksentekijöitä. Edellä on kuvattu aivan tavallinen tavoite- tai tuloskeskuste- Olemme kehittäneet ratkaisun nimenomaan tähän käytännön ongelmaan.Yllä olevan askelkaavion mukaiset työ­ kalut löytyvät Arcin digiratkaisuiden työkalupakista. Väitän lun ideologia. Tässä perinteisessä mallissa erinomaista on esi- ihan kokemuksesta, että ratkaisuidemme avulla näkökulma kir- miehen ja työntekijän persoonallinen vuorovaikutus. Se onkin kastuu ja vuorovaikutus keskittyy yhteisten tavoitteiden muut- kaiken ydin. Siitä kannattaa pitää kaikki yhdenmukaistami- tamiseen käytännön tekemiseksi sekä omien henkilökohtais- nen ja tasapäistäminen mahdollisimman kaukana. Haasteita ten tavoitteiden liittämiseksi osaksi strategian jalkautusta. ”Pal- on kuitenkin kaksi. Ainakin kaksi, mutta ota yhteyttä ja kerro kitse tuloksentekijää” – on yhden askeleen lähempänä toteu- meille lisää omista kokemuksistasi ja osallistu keskusteluun tumistaan. Ota yhteyttä ja haasta meitä. Kerro omista koke- paremman johtamisen kehittämiseksi, jos sinulle tulee lukies- muksistasi ja siitä, miten sinä näet ongelman. Haluamme olla sasi mieleen lisää haasteita. mahdollistamassa parempaa johtamista, paremmilla työväli- Ensimmäinen haaste: organisaation tavoitteiden kovan yti- neillä.  n men viestiminen on vaikeaa. Yksilöllisten keskusteluiden idea on se, että ne ovat luottamuksellisia. On siis vaikea varmistaa, Palataan asiaan: onko näistä aidosti keskusteltu, vai onko asiat vain todettu. www.arctechno.com Pörssiyhtiön tulostavoitteen vaikutus yhdelle logistiikka-ammat- juha.nurmela@arctechno.com 54 HR viesti 2/2016