HR viesti 2/2016 - Page 51

Työuupuneet suoriutuvat hyvin, mutta hinta aivoille voi olla kova Kun ihminen uupuu työssään, hän kokee usein muistin ja keskittymisen vaikeuksia. Työterveys­ laitoksen aivotutkimushanke osoitti, että työuupuneet pystyvät yhtä hyvään suoriutumiseen kuin muut. Kuitenkin työskentelyn aikainen aivotoiminta poikkeaa heillä tavanomaisesta ja reagointi yllättäviin häiriöääniin on heikompaa.  Tuoreen tutkimustuloksen mukaan työuupuneilla hyvä suoriutuminen kuormittaa aivoja tavan­ omaisesta poikkeavalla tavalla siten, etteivät he reagoi työskentelyn aikaisiin häiriöääniin yhtä tehokkaasti kuin verrokit. Tieteellisessä Biological Psychology -lehdessä julkaistu tutkimustulos lisää ymmärrystä työuupumuksesta ja niistä tiedonkäsittelyn vaikeuksista, joita työuupuneet usein koke­ vat. Tutkimustilanne mallinsi avokonttorissa työskentelyä. ”On tärkeää pystyä keskittymään tiettyyn tehtävään, mutta toisaalta täytyy myös pystyä tarvit­ taessa reagoimaan erilaisiin merkkiääniin kuten puhelimeen tai hälytysääniin”, toteaa psykologi Laura Sokka Työterveyslaitoksesta.  Lisätietoja: psykologi Laura Sokka, puh. 0 43 8245039, laura.sokka(at)ttl.fi Työterveyslaitos julkaisi ohjeen sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi työpaikoilla Sisäilmasto-ongelmat ovat edelleen yleisiä työpaikoilla. Ne vaativat usein monen eri ammatti­ laisen asiantuntemusta ja yhteistyötä. Työterveyslaitos on julkaissut ohjeen ongelmien ratkaisun tueksi.   Sisäilmasto-ongelmien selvittämisestä ovat vastuussa monet toimijat, kuten johdon, kiinteistön hallinnan ja työsuojelun edustajat. Ongelmat voivat olla monitahoisia, jolloin niiden selvittämi­ seen ja ratkaisemiseen tarvitaan usean eri ammattilaisen asiantuntemusta ja yhteistyötä. Tilojen käyttäjiä on usein kymmeniä, jopa satoja, minkä vuoksi selvitys- ja ratkaisuprosessissa vaaditaan suunnitelmallista etenemistä sekä säännöllistä, vuorovaikutteista viestintää. Työterveyslaitos on laatinut sisäilmasto-ongelmien ratkaisuprosessia käsittelevän ohjeen työpai­ koille. Ohje on saatavilla maksuttomana verkkokirjana. Kirja antaa vastauksia pohdintoihin, miten tulee edetä jos epäilee työpaikalla sisäilmastoongelmaa. Teoksessa otetaan kantaa eri toimijoiden rooleihin ja vastuisiin ongelmien selvitte­ lyssä. Kirjassa kerrotaan myös, keitä ratkaisuprosessiin tarvitaan ja kuka on pätevä asiantuntija. Ohjeen laatimiseen perustettua hanketta o