HR viesti 2/2016 - Page 50

SITEERATEN SELKÄRANKA Palstan aiheena on työterveys. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu suomalaisilla työpaikoilla pääosin hyvin Uuden oppaan avulla työterveysyksikkö arvioi ja parantaa toimintansa laatua Työn ja muun elämän yhteenso­ Työterveyshuollon toiminnan perheessä perhevapaat ja koti­ laatua ja vaikuttavuutta on seu­ työ kuitenkin kasautuvat naisille. rattava. Jokaisessa työterveys­ vittaminen onnistuu kolmessa nel­ jästä suomalaisista työpaikoista hyvin tai erittäin hyvin. Monessa Tutkimuksen mukaan miesval­ yksikössä pitää olla hyvää työ­ taisilla työpaikoilla on vaikeampi terveyshuoltokäytäntöä noudat­ ottaa puheeksi perhesyistä joh­ tava kirjallinen yksikkökohtainen tuvat poissaolot kuin naisvaltai­ laatujärjestelmä, joka kuvaa silla työpaikoilla. Perhemyön­ yksikön koko toiminnan: johtami­ teisyyttä työpaikalla kannattaa sen, henkilöstön, tukitoiminnot, tavoitella, sillä kun työn ja muun verkostoyhteistyön ja työterveys­ elämän yhteensovittamisen rat­ huollon palvelurakenteen. kaisut on huomioitu, työhön voi Kun rakennetaan laatujärjes­ keskittyä ja panostaa silloin, kun telmää, toiminta kuvataan pro­ on töissä. Tutkimuksen mukaan sesseina. Niiden avulla saa­ isoilla työpaikoilla ovat vahvuu­ daan arkikäytännöt näkyviksi. tena kirjatut käytännöt ja pro­ Laadun johtaminen ja mittaa­ sessit, pienillä työpaikoilla asiat minen rakentuu prosessien toi­ sovitaan yksilöllisemmin. mivuuden, asiakasarviointien, Tehokkaammasta tiedotuk­ oman henkilöstön tyytyväisyy­ sesta eri mahdollisuuksista hyö­ den ja taloudellisten tulosten tyisi suuri osa työpaikoista, sillä kautta. Työterveysyksikkö sitou­ tutkimuksen mukaan vain neljäs­ tuu laatujärjestelmän rakennettu­ osalla työpaikoista tiedotus työn aan toiminnassaan laadun jat­ ja muun elämän järjestelymah­ kuvaan kehittämiseen. Lisäksi dollisuuksista on hoidettu hyvin. käytössä olevan laatujärjestel­ Tulokset käyvät ilmi Työter­veys­ män on noudatettava hyvän laitoksen toteuttamasta kyse­ työterveyshuoltokäytännön peri­ lystä, johon syksyllä 2015 vas­ aatteita ja lainsäädännön vaa­ tasi 2 718 työsuojelupäällikköä timuksia. tai -valtuutettua. 48 HR viesti 2/2016