HR viesti 2/2016 - Page 47

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ JA JURIDIIKKA TEKSTI: TIMO JARMAS ASIANAJAJA, VARATUOMARI, OSAKAS EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Timo Jarmas on erikoistunut työoikeuteen ja riitojen ratkaisuun. Hän toimii Eversheds Asianajotoimiston työoikeusryhmän vetäjänä. Timolla on pitkä kokemus työ- ja virkamiesoikeudellisista prosesseista yleisissä tuomio­istuimissa ja hallinto-oikeuksissa. Hänen asiantuntemuksensa kattaa yritystoiminnan uudelleenjärjestelyihin, yhteistoimintamenettelyyn, johtaja- ja työsopimuksiin sekä työehtosopimusten soveltamiseen ja vaihtamiseen liittyvät kysymykset. Hän neuvoo kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita vaativissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Timo pitää koulutuksia, luentoja ja seminaariesityksiä työoikeudesta ja hän kuuluu Edilex Pron asiantuntijaryhmään. Toimivassa työyhteisössä on vähintään yhtä monta muuttujaa työntekijöiden välisen yhteistyön etenkin työturvallisuusasioissa. kuin siinä on jäseniäkin. Hyvää työyhteisöä ei voi luoda ulkoa- Työntekijöiden on vältettävä muiden työntekijöiden häirintää ja päin ja vastuu työyhteisön toimivuudesta on viime kädessä kai- muuta epäasiallista kohtelua. Työnantajalla on puolestaan vel- killa työyhteisön jäsenillä. Lainsäädännöllä on kuitenkin pyritty vollisuus ryhtyä toimiin työntekijään työssä kohdistuvan häirin- turvaamaan työyhteisön yhteistyö, hyvinvointi ja turvallisuus nän ja muun epäasiallisen kohtelun poistamiseksi. Tämä vel- asettamalla velvollisuuksia niin työnantajille kuin työntekijöille- vollisuus syntyykin esimerkiksi kiusaamistilanteissa, joita rat- kin. Työyhteisön toimivuutta takaavia säännöksiä sisältyy työ- kaistaessa työturvallisuuslaki on usein keskeisessä asemassa. sopimuslain (55/2001) lisäksi myös muun muassa työturvalli- Työ­turvallisuuslaki edistää yhteistyötä velvoittamalla osapuo- suuslakiin (738/2002), työterveyshuoltolakiin (1383/2001), let yhteistoiminnassa ylläpitämään ja parantamaan työturvalli- yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014), lakiin naisten ja miesten suutta työpaikalla. välisestä tasa-arvosta (609/1986) sekä rikoslakiin (39/1889). Toimivan työyhteisön lainsäädännöllinen perusta on pit- Työyhteisön toimivuutta tukevat myös työsopimuslaissa asetetut yleisluontoisemmat velvollisuudet, jotka ohjaavat osapuolten kään painottunut työturvallisuuslainsäädäntöön. Edelleen työ- toimintaa työsopimussuhteen aikana. Työnantajan tulee yleisvel- turvallisuuslaki on yksi työyhteisön toimintaa vahvimmin ohjaa- voitteensa nojalla kaikin puolin edistää suhteitaan työntekijöihin vista säännöksistä ja kieltämättä työskentelyn turvallisuus onkin sekä työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Työnantajan on myös olennainen osa työyhteisön toimivuutta. Työympäristön ja työ- lähtökohtaisesti kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti. Tasa- olosuhteiden parantamiseksi sekä työntekijöille aiheutuvien fyy- puolinen kohtelu on omiaan edistämään työyhteisön positiivista sisen ja henkisen terveyden haittojen ennaltaehkäisemiseksi ilmapiiriä. Työsopimuslaki korostaa työturvallisuuslain tapaan ja torjumiseksi työturvallisuuslaki asettaa työnantajille yleisen myös työntekijöiden velvollisuutta huolehtia työturvallisuudesta. huolehtimisvelvoitteen sekä useita täsmällisempiä velvollisuuk- Osaltaan työyhteisön hyvän ilmapiirin takeena ovat myös sia. Työnantajan on esimerkiksi selvitettävä ja tunnistettava yhdenvertaisuuslaki sekä naisten ja miesten välisestä tasa- sekä poistettava haitta- ja vaaratekijät, jotka aiheutuvat muun arvosta annettu laki. Työturvallisuus- ja työsopimuslaista poike- muassa työstä, työympäristöstä ja työolosuhteista. Työyhteisön ten ne asettavat velvollisuuksia pääasiassa työnantajalle. Kaik- toimintaa edistääkseen työnantajan on myös järjestettävä työn- kien työnantajien on edistettävä sekä yhdenvertaisuutta että tekijöilleen työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuolto. sukupuolten välistä tasa-arvoa työyhteisössä. Mikäli työnanta- Vastuu työyhteisön toimivuudesta ei kuitenkaan ole yksin työn- jan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, työn- antajalla, sillä työntekijöidenkin on huolehdittava käytettävis- antajalla on oltava edistämistoimenpiteitä varten ajantasainen sään olevin keinoin omasta ja muiden työntekijöiden turvalli- yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. suudesta ja terveydestä. Työntekijöiden on esimerkiksi viipy- Viime kädessä työyhteisön toimivuus on pyritty turvaamaan mättä ilmoitettava havaitsemistaan turvallisuutta tai terveyttä rikoslailla. Esimerkiksi työturvallisuusrikos ja työsyrjintä rikosni- uhkaavista vioista ja puutteellisuuksista sekä pyrittävä poista- mikkeinä ehkäisevät työyhteisön toimivuutta haittaavia menette- maan ne. lytapoja. Kriminalisoinnit osoittavat, että lainsäätäjä on pitänyt Fyysisen turvallisuuden lisäksi työturvallisuuslaki pyrkii takaamaan myös henkisen hyvinvoinnin sekä työnantajan ja työyhteisön toimivuuden takaamiseksi asetettuja velvoitteita merkityksellisinä. n 2/2016 HR viesti 45