HR viesti 2/2016 - Page 33

” Myötätunto näkyy työssä esimerkiksi ilmeinä, eleinä, kosketuksena ja toisen huomioon ottamisena. niiden jälkeen, ja rinnalla arvioitiin verrokkiryhmän tuloksia tyvät työpaikalla ja kokevat työnsä merkitykselliseksi, he ovat samalta ajalta. Interventiot olivat kuusi kertaa järjestettyjä, myös sitoutuneempia työhönsä ja työnantajaansa, mikä taas useamman tunnin koulutustapahtumia, joissa käytiin läpi tun- näkyy suoraan työpanoksessa”, Syrjänen selittää. ”Myötätun- teisiin liittyviä teemoja ja tutkimustuloksia, sekä tehtiin tunnetai- non vaikutus näkyy myös työntekijöiden itsearvioituna tervey- toharjoitteita. den kohentumisena ja sairauspoissaolojen vähentymisenä, Alustavien tulosten mukaan interventioiden vaikutus näkyy selvästi. Koulutuksiin osallistuneet työntekijät eivät esimerkiksi enää pelänneet näyttää myötätuntoa työpaikalla lähes- mistä taas on suoraa taloudellista hyötyä.” Etenkin kilpailullisilla aloilla työskentelevien voi olla hankala hahmottaa, kuinka myötätunto sopii osaksi työpaikan kään yhtä paljon kuin verrokkiryhmän työntekijät. Interventioi- kulttuuria. Tutkimushankkeen johtajan mukaan myötätunto kai- hin osallistuneet kokivat myös olevansa emotionaalisesti päte- paakin rinnalleen toisen yhtä merkittävän elementin. vämpiä, ja negatiivisten tunteiden määrän koettiin laskeneen selvästi. ”Myötätunnossa ei ole kysymys vain negatiivisten tunteiden myötäelämisestä”, Pessi korostaa. ”Kilpailullisissa tehtävissä kollegoiden innostuksen myötäeläminen voi olla paljon Myötätunnosta menestyksen avain? hankalampaa. Siksi puhummekin myötätunnon lisäksi myötä­ Lisääntynyt myötätunto työpaikalla ei johda ainoastaan työn- innosta, eli siitä, että pystyy elämään mukana kollegan ilossa tekijöiden viihtyvyyteen, vaan voi näkyä lopulta jopa yrityksen ja jakamaan hänen onnistumisensa.” tuloksissa ja voitoissa. ”Jo alustavista tuloksista käy ilmi, että kun työntekijät viih- ”Myötätunto ja myötäinto ovat arvokkaan kolikon kääntöpuolet. En usko, että toista voi olla ilman toista.” n 2/2016 HR viesti 31