HR viesti 2/2016 - Page 28

KUVA: ANNA SALMI Työyhteisövalmentaja, kasvatustieteen tohtori Satu-Mari Janssonin mielestä työyhteisöteatterin avulla saadaan työntekijät ja heidän esimiehensä osallistumaan organisaation muutoksen käsittelyyn siten, että he katsovat teatterillisia kohtauksia, minkä jälkeen niistä keskustellaan. Menetelmä on muokattavissa työyhteisön tarpeisiin, mutta ”Työyhteisöteatterin avulla voidaan pureutua vaikeisiinkin yleensä siinä on kaksi vaihetta: tiedonkeruu, johon sisältyy asioihin projisoimalla niitä ulos siitä omasta organisaatiosta”, käsikirjoittaminen, sekä itse työpajan toteutus. Nurmela toteaa. Jos työpajaan osallistuu esimerkiksi pienehkö 15 hengen ryhmä, Satu-Mari Jansson pitää alkuvaiheessa tunnin mittaisen Asiat näkyväksi työnohjauksen jokaiselle työpajaan osallistuvalle. Työhyvinvointihankkeen pohjana oli Kunta10-tutkimus, jonka Sen pohjalta hän tekee käsikirjoituksen lyhyille, muutaman perusteella osastoilla oli tarvetta kehittää työyhteisötaitoja ja minuutin pituisille näytelmäkohtauksille, jotka TheatreWorksin luoda yhteiset pelisäännöt työyhteisön arkeen. Esimerkiksi näyttelijät esittävät työpaikalla työpajaan osallistuville henki- työntekijöiden välistä kommunikaatiota haluttiin parantaa teat- löille. terin avulla. Kohtaukset liittyvät projektin kehitystavoitteeseen työyh- Työyhteisössä tapahtuvien tilanteiden muokkaaminen esi- teisössä, jossa menetelmää käytetään, mutta tarkoituksena ei tyksen kohtauksiksi ja fiktiivisten henkilöiden toimiksi antoi ole osoittaa ketään yksittäistä työntekijää. Näytelmä on siis Nurmelan mukaan mahdollisuuden katsoa tapahtumia ulko- ­fiktiota. puolelta ja miettiä, miten työntekijä voisi vastaavina hetkinä Onko tästä hyötyä työorganisaatiolle? Paljonkin, jos kysytään Helsingin kaupungin tietotekniikka- ja viestintäosaston parantaa omaa toimintaansa. Koska hankkeeseen osallistui noin 250 työntekijää, projektipäällikkö Taina Nurmelalta. Kaupungin elinkeino-osas- Satu-Mari Jansson ei voinut haastatella heitä kaikkia erik- ton sekä tietotekniikka- ja viestintäosaston kesken järjestet- seen näytelmän käsikirjoitusta varten. Sen sijaan hän osallistui tiin viime vuonna työhyvinvointihanke, jonka tarkoituksena oli palavereihin hankkeen yhteyshenkilöiden kanssa, keskusteli ja luoda ketterämpi työyhteisö. Kehityshankkeessa hyödynnettiin teki havaintoja työyhteisöstä. työyhteisöteatteria. 26 HR viesti 2/2016 Näiden havaintojen pohjalta h