Graslander Uitgawe 3: Nampo - Page 8

TECHNICAL BEKALKINGSPROEF VAN NWU Jasper Dreyer van Departement Geologie en Grondkunde van die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus Waarom word gronde bekalk? D ie verbouing van gewasse het tot gevolg dat gronde versuur, wat die rede is waarom kalk voortdurend in gewasverbouing toegedien moet word. In gewasverbouing is dit hoofsaaklik die toediening van stikstofbevattende kunsmis en die opname van katione (plantvoedingselemente soos Ca, Mg en K) deur plantwortels wat die pH van die grond laat verlaag en versuur. Die nadeel van suur grond is dat dit veroorsaak dat aluminium (Al) wat in die grond is, in oplossing gaan en toksies word vir plante. Plantvoedingstowwe se plantbeskikbaarheid neem af by baie suur toestande, wat verlaagde opbrengs veroorsaak. Landboukalk moet aan sekere vereistes voldoen om die nodige reaktiwiteit in die grond te hê om die suur effektief te kan neutraliseer. Die twee belangrikste vereistes is: → Chemiese suiwerheid: Die vermoë van die produk om wel suur te kan neutraliseer; en → Fynheid: Die fisiese beginsel van hoe fyner ʼn produk is, hoe groter oppervlakte het daardie produk om met grond en grondwater te reageer. Metodes Tydens die laaste vyf maande van 2016 is ʼn potproef met koring daarin geplant by die Departement Geologie en Grondkunde van die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus gedoen. Die doel van die proef was om die neutraliseringsvermoë van konvensionele poeier dolomietiese kalk met ‘n kommersiële beskibare gekorrelde dolomietiese kalk te vergelyk. Die poeierkalk is vooraf met die grond vermeng voordat dit in die potte geplaas is om die indis van kalk wat oor ʼn land gestrooi is, te simuleer. Die korrelkalk is in ʼn ry, 5cm diep, in die pot toegedien om die bandplaas van korrelkalk met plant te simuleer. Vier verskillende peile kalk is vir beide die poeier- en korrelkalk gedoen. ʼn Suur grond met ʼn pH(H 2 O) van 5.2 is vir die proef gebruik. Geen kunsmis is tydens die proef toegedien nie, om die effek wat kunsmis op grond pH mag hê, uit te skakel. Die potte het buite gestaan en is deur reën en met gedeïoniseerde water benat. Na afloop van die proef is die grond pH op 5cm, 15cm en 25cm dieptes gemeet. Resultate Die resultate wat in Tabel 1 aangedui word, is die ekwivalent van 1 ton kalk per hektaar vir beide die poeier- en korrelkalk. Tabel 1 Tipe kalk Diepte van grond-pH gemeet 5 cm 15 cm 25 cm Poeier 6.7 6.7 6.6 Korrel 6.1 4.8 4.6 Die resultate wys dat ʼn verandering in die pH van die grond in diepte, afhang van die vorm/ toediening van die kalk. Gevolgtrekking Die volgende waarnemings kan uit die data gemaak word: ❶Met die poeierkalk was daar geen betekenisvolle verskille in die pH van die grond oor die verskillende dieptes van die pot nie. ❷Daar was ʼn betekenisvolle verskil tussen die boonste 5cm van die grond tussen die poeier- en korrelkalk. Die poeierkalk se pH was betekenisvol hoër as dié van die korrelkalk in die boonste 5cm. ❸By die korrelkalk was die pH in die boonste 5cm van die grond betekenisvol hoër as by die 15cm en 25cm dieptes. Dus het die korrelkalk nie ʼn invloed op die ondergrond of die neutralisasie daarvan gehad nie. Die twee pH’s op 15cm en 25cm diepte het ook nie statisties betekenisvol van mekaar verskil nie. ❹Tydens monsterneming van die grond aan die einde van die proef is gesien dat die kalkkorrels nie in die grond opgelos het nie. Figuur 1 toon ʼn foto van die korrelkalk nog onopgelos in die grond, nadat dit ±4 maande in die grond was. Uit hierdie resultate kan die gevolgtrekking gemaak word dat die korrelkalk nie so effektief soos die konvensionele poeierkalk was nie. Die fynheid van kalk is ʼn baie belangrike vereiste vir die effektiewe neutralisering van suur in grond. Die feit dat die korrelkalk nie met die grond vermeng het nie, dra daartoe by dat die pH laer-af in die pot nie geneutraliseer is nie. Teoreties is daar aanloklikhede by bekalking met korrels, wat in hierdie geval nie waargeneem was nie. Verdere toetswerk sal poog om optimalisering van die korrelbindmiddel te verkry om dispergering te fasiliteer. Figuur 1: Korrelkalk nog onopgelos in grond na ongeveer 4 maande in die grond